Ana SayfaArşivBasın DuyurularıYönetim kurulu Üyemiz Prof.Dr. Devrim Güngör'ün Oda Tv'de Nurzen Amuran'a Verdiği Röportajı

Yönetim kurulu Üyemiz Prof.Dr. Devrim Güngör’ün Oda Tv’de Nurzen Amuran’a Verdiği Röportajı

Nurzen Amuran – Sayın Güngör, sizinle bu hafta son günlerde dile getirilen Yargı Reformu ve karşılaşılan sorunlar üzerinde konuşmak istiyoruz. Ama önce gündemden düşmeyen, kadın cinayetlerine değinelim diyorum. Bir ceza hukukçusu olarak sizin değerlendirmeleriniz analizleriniz önemli. Son yıllarda, kadın cinayetleri özellikle eşleri, eski eşleri veya nişanlıları tarafından öldürülen kadın sayısı arttı. Bu cinayetlere ortam hazırlayan, kadınlara yönelik bazı değerlendirmeler, bakış açıları, büyük sorun yaratıyor. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bazı siyasilerin, “Kadına şiddet abartılıyor” veya “Tecavüzcü, kürtaj yaptıran kadından daha masumdur” değerlendirmeleri, “Anneler annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir” sözleri kadına yönelik bakış açısının tipik birkaç örneği. Cinayetlerin önlenmesinde öncelikle bu söylemlerin bu bakış açısının  değişmesi gerekir değil mi, neden bu hale geldik?

Devrim Güngör – Öncelikle toplumun her kesiminde şiddet eğilimindeki artışa dikkat çekmek gerekir. Fiziksel şiddetin daha çok mağduru olan kadınların bu mağduriyetinin pek çok sebebi olduğu söylenebilir. Hiç şüphesiz bunların başında, sizin de dikkat çektiğiniz üzere, kadının iradesini ve kişiliğini hiçe sayan çarpık bir ahlak anlayışı gelmektedir. Kadın ve erkek arasında fark gözeten, kadına nasıl yaşaması veya davranması gerektiğini dikte eden söylemler, onu hem hukuki hem de sosyal anlamda erkeğin gerisinde gören bir anlayışın ürünüdür. Kadını nesneleştiren bu anlayışın da, kendisine biçilen rolün dışına çıkmış kabul edilen kadınlara yönelik şiddeti doğuracağında kuşku yoktur. Bugün böyle bir bakış açısının dayanağı ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün değildir. Sonuçta yapılması gereken en temel şey, kadınlara bir rol biçilmesinden vazgeçilmesidir. 

“ASIL MESELE KANUNUN DOĞRU UYGULANMASINI SAĞLAYACAK BİR YARGI MEKANİZMASINI İNŞA ETMEKTİR”

Amuran –  Kadın cinayetlerinde faillerin yüzde 45’inin tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalandığı öne sürülüyor. Namus aile şerefi töre gibi nedenler öne sürülüyor. Özellikle eş, eski eş ve nişanlıya yönelik işlenmiş cinayetler için indirimler yerine ceza artırımı konusunda TBMM’ye bir yasa teklifi verildi. Böyle bir düzenleme caydırıcı olabilir mi?

Güngör – Her zaman söylediğim bir hususu tekrar etmekte fayda görüyorum. Cezaların artırılması, bir suçla mücadele yöntemi değildir. Cezayı artırmanın suçun işlenmesinin önlenmesine etkisi son derece sınırlıdır. Bir kimseyi öldürmeyi kafasına koymuş birinin, suçun cezasının ağırlaştırılmış müebbet mi yoksa müebbet mi olduğuna bakarak bu kararını değiştireceğini beklemek gerçekçi olmakta uzaktır. Caydırıcılığı sağlayan asıl şey, cezanın kaçınılmaz olmasıdır. Bu da makul sürede etkin bir yargılama yapılması ile mümkündür.

Öte yandan “haksız tahrik” veya “takdiri indirim nedenleri”nden belli suçlar açısından ve bazı durumlar için vazgeçilmesi önerisi kanaatimce hukuki dayanaktan yoksundur. Ceza hukukunun yüzlerce yıllık geçmişinde işlevi nedeniyle kalıcı bir yere sahip olan bu kurumların, her somut olayın ardından tartışmaya açılması doğru değildir. Haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerini düzenleyen hükümler, failin işlediği fiili meşru hale getirmemekte, sadece her somut olayın kendi koşulları içinde değerlendirilmesine hizmet etmektedir. Toplum vicdanını rahatsız eden şey, söz konusu hükümlerin yanlış uygulanmasından kaynaklanmaktadır; dolayısıyla asıl mesele kanunun doğru uygulanmasını sağlayacak bir yargı mekanizmasını inşa etmektir. 

Amuran – 2019-2020 Adli Yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılmasına “yürütmeye ait bir mekanda yargı bağımsızlığının konuşulmasına” itirazlar oldu. Baroların büyük çoğunluğunun tepkisi, kamuoyunda yankı buldu. Hem törene katılmadılar hem de yargı bağımsızlığına yönelik sorunları dile getirdiler. Bu açıklamalar adeta yargı reformu için ana başlıklardı. Siz bu tepkiyi nasıl değerlendirdiniz?

Güngör – Ülkemizde yargıya güvenin son derece azalmış olmasının başta gelen nedeni, yargı bağımsızlığının olmamasıdır. Layık olmayan kişilerin artan şekilde yargı teşkilatında görev alması da bu güvensizliği artıran bir diğer önemli unsurdur. Bu itibarla, yargının kurumsal açıdan bağımsızlığını tesis ederken, aynı zamanda hak eden kişilerin hakimlik ve savcılık mesleklerine kabulünün de sağlanması gerekir.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum, ülkenin anayasal sistemini değiştirmiş, Cumhurbaşkanı tarafsız bir devlet başkanı olmaktan çıkıp, bir siyasi partinin genel başkanı olarak yürütme gücünü tek başına kullanma yetkisini haiz bir konuma gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanının himayesinde yapılmasının yargı bağımsızlığıyla bağdaştığını söylemek mümkün değildir. Bu durum, anayasa değişikliğiyle yapılan siyasal tercihin doğal bir sonucudur ve Cumhurbaşkanı’nın hangi siyasi partiye mensup olduğundan bağımsızdır. Dolayısıyla baroların bu uygulamayı eleştirmesini ve yapılan törene katılmayı reddetmelerini de olağan karşılamak gerekir.  

“BİR AVUKATIN KENDİNİ İFADE ETMEKTEN KORKTUĞU BİR ÜLKEDE HUKUK DEVLETİNİN VARLIĞINDAN BAHSEDİLEMEZ”

Amuran – Barolar kendi meslek statüleri adına da büyük bir mücadele içindeler. Son yıllarda avukatın yargının üçüncü ayağı olduğu hep göz ardı ediliyor. Özellikle siyasi davalarda savunmadan sanıklığa gidebilecek riskli bir yoldan geçiliyor. Sırf savunma yaptığı için yargılanan avukatlarımız var. Uygulamalar da savunma hakkının sınırları nasıl daraltılıyor?

Güngör –Türkiye’de uzun yıllardır ifade ve eleştiri özgürlüğü anlamında ciddi sıkıntılar yaşandığı yadsınamaz bir gerçektir. Bir kısmı yanlış yasalardan, bir kısmı da yasaların yanlış uygulanmasından kaynaklanan, bu alandaki evrensel ölçütlerle bağdaşmayan kısıtlamalar toplumdaki tüm bireyler üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Dolayısıyla sorunu her zaman için kolektif bir bakış açısıyla ele almak gerekmektedir. Avukatlar da özellikle siyasi nitelikli davalarda savunma görevini yerine getirirken bu baskının mağduru olmaktadır. Belirtmek gerekir ki; bir avukatın hukuki desteği mümkün kılınmadan, bireye gerçek anlamda savunma hakkı tanındığı söylenemez. Duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle yargılanma endişesi taşıyan bir avukatın da savunma görevini gereği gibi yerine getirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bir avukatın kendini ifade etmekten korktuğu bir ülkede hukuk devletinin varlığından bahsedilemez.

İfade özgürlüğü açısından var olan sorunlar, çoğu zaman kişi özgürlüğünün de aşırı biçimde sınırlanmasına yol açmakta, Kanunun ancak zorunlu hallerde kullanılmasına izin verdiği koruma tedbirleri, kanuni koşullar göz ardı edilerek uygulanmaktadır. Örneğin bir hakaret suçunun soruşturulmasında adli kontrol veya tutuklama kararı verilmesi ölçüsüz, dolayısıyla kanuna aykırıdır.

Amuran – 2019-2020 Adli Yıl Açılışı nedeniyle düzenlenen törende de dile getirilen Strateji belgesinde yer alan hedefleri değerlendirmeden önce, bu belgenin getiriliş amacı üzerinde duralım. Yetkililer, demokrasinin güçlendirilmesi için hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını söylüyorlar ve altını çizdikleri nokta “İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz.” değerlendirmesi. Yaşanan sorun mevcut düzenlemelerin uygulanmaması değil midir, ifade özgürlüğü kapsamında olan bazı görüşlerin biraz önce sizin de değindiğiniz gibi suç olarak değerlendirilmesine Anayasa Mahkemesi bile itiraz etti. Sorun öncelikle düzenlemelerden değil de siyasetin gölgesinde kalan uygulamalardan kaynaklanıyor, değil mi?

Güngör –  Ülkemizde pek çok kavram gibi reform kavramının da içi boşaltılmıştır. Hatırlatmak gerekirse; 2005 yılında yürürlüğe giren ceza mevzuatında kapsamlı değişiklikler getiren kanunlar “ceza hukuku reformu” olarak kamuoyuna sunulmuştu. Bu kanunlarda düzenlenen özel görevli ağır ceza mahkemelerinin, on yılı aşan tutukluluk sürelerinin, savunma hakkını ortadan kaldıran hükümlerin varlığı acı tecrübeler sonucu anlaşıldığında, yapılanın bir reform değil, hukuksuzluğun yasal alt yapısı olduğu gün ışığına çıktı ve kanun değişiklikleri gündeme geldi.

2010 yılında “yargının demokratik meşruiyetini sağlamak” vaadiyle ortaya atılan ve büyük bir reformmuş gibi takdim edilen anayasa değişikliğinin nasıl bir vahim sonuca yol açtığı 15 Temmuz’da görüldü. 2016 yılında yapılan anayasa değişikliği sonucunda ise yargı bağımsızlığının ortadan kalktığı neredeyse herkes tarafından ifade edilmeye başlandı. Bu itibarla ceza mevzuatında bir takım iyileştirmeler yapılmasını öngören bir paketin her derde deva imiş gibi sunulması ve bununla ilgili olarak topluma umut pompalanmasını doğru bulmuyorum. Öte yandan yürürlükteki mevzuata aykırı pek çok uygulama söz konusudur. Bununla ilgili olarak kanun değişikliğinden ziyade, uygulamanın düzelmesini sağlayacak bir zihniyet değişikliğine ve bunu hayata geçirecek yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtmek gerekir.

Amuran – Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Barış Akademisyenleriyle ilgili hak ihlali kararının gerekçesinde Anayasa’nın “ifade özgürlüğünü” düzenleyen 26. Maddesi anımsatılıyor. Ayrıca “En geniş siyasi özne olan devlete yönelik eleştirinin sınırlarının bireylere yöneltilen eleştirilere göre çok daha geniş olduğunda bir tereddüt olamaz.” deniliyor. Siz Anayasa Mahkemesinin bu kararını önemli bir uyarı olarak değerlendiriyor musunuz?

Güngör – Adına “barış bildirisi” denen ve bir grup akademisyen tarafından yapılan açıklamanın içeriğine hiçbir suretle katılmadığımı öncelikle belirtmek isterim. Bununla birlikte bir konuda sırf düşünce açıkladığı için insanların cezalandırılması kabul edilemez. Nitekim Anayasa Mahkemesi 26.07.2019 tarihli kararında, demokratik bir hukuk devletinde ifade hürriyetinin sınırlarını çizmiş ve “yalnızca terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurulmasını teşvik edecek şekilde propaganda yapılmasının suç olarak kabul edilebileceğine” dikkat çekmiştir. Kesinleşen her mahkeme kararı gibi Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru üzerine vermiş olduğu ve AİHM içtihadıyla da örtüşen bu kararın da Anayasa gereği bağlayıcı olduğu açıktır.

Amuran – Yargı reformu strateji belgesine dönersek, dokuz amaç belirlenmiş. Hukukun temel ilkesi olduğu herkesçe bilinen amaçlar arasında benim dikkatimi çekenlerden biri, “Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi” hedefi. Yargı bağımsızlığının sağlanması erkler ayrımının kesin çizgilerle belirlenmesine bağlı. Yargı bağımsızlığında reform denilince sizin önceliğiniz nedir?

Güngör –  Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanabilmesi için en başta HSK’nın yapısını düzenleyen hükümlerin yeniden ele alınması, bunun için de mevcut anayasanın bu kurumu düzenleyen hükümlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu yapılmadan yargı bağımsızlığı hedefi sözde kalmaya mahkumdur. Bu konuda toplumsal bir mutabakattan söz etmek mümkündür. Zira toplum, işin teknik hukuki ayrıntılarına hakim olmasa da yargının bağımsız olmadığı konusunda genel bir kanaate sahiptir. HSK’ya ilişkin çeşitli değişiklik önerileri vardır. Bunlardan biri de HSK üyelerinin tamamının TBMM tarafından seçilmesidir. HSK üyelerinin 2010 Anayasa referandumu sonrası olduğu gibi hakim ve savcıların oyuyla seçilmesinin de TBMM tarafından seçilmesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Meclis tarafından yapılacak bir seçimin nitelikli çoğunluk aransa dahi siyasi pazarlıklara konu olması, liyakat yerine siyasi ölçütlerin göz önünde bulundurulmasına yol açması kaçınılmazdır.

Amuran – Hakim ve savcıların atama, nakil ile terfi sisteminin nesnel ve liyakate dayalı ölçütlerle geliştirilmesinden söz ediliyor. Bunun için getirilecek düzenlemelerin kriterleri bağlayıcı olmalı. Tercihlere izin vermeyecek bir sisteme gereksinim yok mu?

Güngör – Hakim ve savcıların coğrafi teminata sahip olması, yargı bağımsızlığının önemli unsurlarından biri olmakla birlikte aynı zamanda adil yargılanma hakkının da bir güvencesidir. Doğal hakim ilkesini dolanacak şekilde hakim ve savcıların hiçbir nesnel koşula bağlı olmadan yerlerinin değiştirilmesi yargıya olan güveni azaltmaktadır. Bu konuda bağlayıcı bir yasal düzenlemenin biran önce hayata geçirilmesi elzemdir. Bir hakimin karar verirken yarın bir kararnameyle farklı bir yere tayinim çıkar mı diye endişe duyması, görevini bağımsız ve tarafsız bir şekilde yapmasını son derece güçleştirir.

“NE ACIDIR Kİ ZAMAN ZAMAN KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL EDEN KARARLAR ÖZGÜRLÜĞÜN TEMİNATI OLAN HAKİMLER TARAFINDAN ALINABİLMEKTEDİR”

Amuran – Benim dikkatimi çeken hedeflerden biri de “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da ve diğer kanunlarda yer alan erişim engelleme usulleri, ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak gerekli değişiklikler yapılacak.” temennisi. Haber alma özgürlüğüne mahkeme kararıyla getirilen sınırlamalar artıyor.. Sözgelimi uygulamalara yönelik yapılan eleştirilere katlanamayanlar hemen mahkeme kararıyla yasak getirebiliyorlar.. Şeffaflığı da engelleyen bu başvurular alışkanlık haline geldi. Nasıl bir yasal düzenleme getirilebilir?

Güngör –  Kişi hürriyetini kısıtlayan hukuki işlemler için hakim kararının aranmasının nedeni, yasal koşulların bulunup bulunmadığının bir hakim tarafından değerlendirilmesi suretiyle hukuk güvenliğini sağlamaktır. Ülkemizde ise  ne acıdır ki zaman zaman kişi özgürlüğünü ihlal eden kararlar, özgürlüğün teminatı olan hakimler tarafından alınabilmektedir. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için yapısal bir değişiklik zorunludur. Öte yandan hakimlerin görevi hukuku doğru uygulamaktır; hakimlere mer’i mevzuatı ve evrensel hukuku uygulamak dışında bir misyon yüklenmesi üzerlerinde bir baskı yaratmakta, bu da doğru bir karar vermelerine engel olmaktadır. 

Amuran – “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” başlıklı amaç kapsamında yapılması hedeflenen konulardan biri, “Kovuşturma öncesi çözüm araçları ve soruşturma süreçlerinin güçlendirilmesi” hedefi. Siz bu süreçte nelerin değişmesini beklersiniz?

Güngör – Her geçen gün artan iş yükü ile başa çıkabilmek için alternatif çözüm araçları üzerinde son dönemde yoğun bir şekilde durulmaktadır. Kanaatimce asıl mesele hukuki ihtilaf sayısını düşürmektir. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde adli ve idari yargı alanında bu kadar çok davaya rastlanılmamaktadır. Yazılı kültüre uzak kalmanın bir sonucu olarak hukuk kurallarının toplum tarafından yeterince  içselleştirilmemiş olması adli yargının iş yükünü artıran önemli sebeplerden biridir. İdari yargıdaki dava sayısının fazla olması ise, kamu idaresinin işlem tesis ederken hukuka uygun olmasına yeterince özen göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Bu kadar çok anlaşmazlığın yargı organları önüne taşındığı bir ülkede etkin bir yargı hizmetinin verilmesi imkansızdır. Nitekim dava konusu olayların pek çoğu teknik bilirkişilerin verdiği raporlarda yer alan hukuki değerlendirmeler doğrultusunda çözülmektedir. Bir anlamda hakimlerin yerini bilirkişiler almış durumdadır. Ceza davalarının çok olmasının en önemli nedenlerinden biri etkin bir soruşturma yapılmaması,  diğeri ise çokça suç işlenmesidir. Kriminolojik araştırmalara ağırlık vererek suçun sebeplerini önce anlamaya sonra ortadan kaldırmaya ağırlık verilmediği takdirde, suçla gerçek anlamda mücadele edilmesi mümkün değildir.

“BİR HUKUK DEVLETİNDE KAMUSAL HİÇBİR YETKİ KEYFİ OLARAK KULLANILAMAZ”

Amuran – TBMM açıldığında gerekli yasa önerilerinin getirileceği söyleniyor. Ancak bu noktada itirazlar var. Muhalefet milletvekilleri toplumda konsensus sağlayacak bir düzen içinde yasa yapmanın idarenin değil TBMM’nin görevidir diyorlar. Burada önem verilmesi gereken süreç nasıl işlemeli?

Güngör – Cumhurbaşkanının mecliste grubu bulunan  bir siyasi  partinin genel başkanı olduğu bir sistemde, yürütmenin yasama faaliyetleri üzerinde etkili olması,  bu faaliyetlere yön vermesi kaçınılmazdır. Burada asıl sorun, yasal düzenlemelerin kim tarafından, hangi gerekçe ile hazırlandığının ve  ne gibi bir somut ihtiyaçtan kaynaklandığının kamuoyu tarafından bilinememesidir. Bir hukuk devletinde kamusal hiçbir yetki keyfi olarak kullanılamaz. Yasama organının güçlü olması milli iradenin etkin kılınması açısından da oldukça önemlidir.

Amuran – Son olarak sizin okurlarımıza diyecekleriniz var mı?

Güngör – Birinci İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından 9 Mayıs 1920 tarihinde Meclise sunulmuş olan hükümet programında, adliye teşkilatının en önemli eksiğinin “halkın hükümetten adalet dilenmesi” şeklindeki mevcut anlayış olduğu belirtilerek hükümetlerin adalet dağıtmak için değil, “halkın mal, hayat ve namusunu korumak için teşekkül ettiği” ifade edilmiştir. Yargı bağımsızlığının önemini ve gereğini bundan daha iyi ortaya koyan bir tespit yapılamaz. Bir asır sonra yine aynı noktada olmak hiç şüphesiz üzücü ve düşündürücüdür.

Bütün bunlara rağmen Cumhuriyet tecrübesini yaşamış bir toplum olarak içimizden çıkacak insanlar sayesinde yaşadığımız bütün bu zorlukların üstesinden gelerek, bizi geleceğe taşıyacak adımların atılacağından hiçbir kuşku duymadığımı belirtmek istiyorum.

Amuran – umudumuz dediğiniz çizgide devam etmeli. Hem bir akademisyen hem de Ankara Barosuna kayıtlı bir avukat olarak teoride ve pratikte yaşanan hukuk sorunlarını teknik bir anlatımla değil, anlaşılır bir dilde özetlediniz, okurlarımızı aydınlattınız. Çok teşekkürler.

Güngör – Ben teşekkür ederim.

Nurzen Amuran

Odatv.com