Tarihçe

Kurumun Tarihinden Notlar

Türk Hukuk Kurumu, 09.04.1934’de “Hukukçular Cemiyeti” adıyla kurulmuş, bu ad 23.11.1935’de “Hukuk İlmini Yayma Kurumu”na, 05.04.1941’de de “Türk Hukuk Kurumu”na çevrilmiştir.

Hukuk Kurumu, 20 Mart 1939 günlü, 10603 sayılı Kararname ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır.

Hukuk Kurumu’nun adında “TÜRK” sözcüğünün kullanılmasına 15 Ekim 1973 günlü, 7/7351 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla olur verilmiştir.

Tüzük değişikliği; İçişleri Bakanlığı’nın 02.08.2001 günlü, “uygun” yazısıyla onaylanmış olup, durum Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün 12.09.2001 günlü ve B.05.1.EGM:4.06.00.12.02 sayılı yazısıyla bildirilmiştir.

Türk Hukuk Kurumu Tüzüğünün son biçimi 24 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da benimsenmiştir.

“Türk Hukuk Kurumu”; Yeni Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanununda yapılan yeni düzenleme anlamında “Dernek” olmakla birlikte 20.03.1939 gün ve 10603 ile 15.10.1973 gün ve 7/7351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile “Kurum” olarak tescil edildiği için yerleşik ve kamuya mal olmuş “Türk Hukuk Kurumu” adı korunmuştur.

Önceki Başkanlarımız

1940-1941-1942-1943

Birçok kitap satın alınarak Kütüphane kurulmuş.

Değişik dillerden dünya devletlerinin ana kanun ve eserlerin çevrilmesi ve parça parça bastırılması için Tercüme Bürosu kuruldu. (6 Ağustos 1942 Karar No: 118)

Türk Hukuk Tarihi Enstitüsü Fuat KÖPRÜLÜ bu çalışmayı yürütmekle görevlendirilmiş.Bu enstitü toplantılar yaparak tebliğler yayımlamıştır. Ayrıca Türk Hukuk Tarihi dergisini çıkarmıştır.

Milli Emlak Müdürlüğü’nden arsa gösterilmesi istenmiş, gösterilen iki yerden Yenişehir’de olan arsa (şimdiki Kurum binasının bulunduğu yer) 4032 lira bedeli 10 yılda ödenmek üzere alınmış. (13.12.1941 Karar No: 111)

Kitaplar

Kitaplar yazarları tarafından Kurum’a verildikten sonra kurum tarafından belirlenen uzmanlar tarafından incelenerek uygun bulunursa yayımlanmasına karar veriliyor. Uygun bulunmayanlar yazarlarına iade ediliyor.

1. Manevi Zarar Ve Tazmini Sureti (Ferit H. Saymen)

2. Nihat Erim’in Tercüme Eseri

3.Türkiye,

4.Hukuku Esasiyede Yeni Temayüller,

5.Finans İlmi

6.Hukuk Lügati (Çalışmaları)

7.Ceza Hukuku Önünde Suçlu Çocuklar (Faruk Erem)

8.Esas Teşkilat Kanunlarının Üçüncü Cildi

9.Bugünün Ve Yarının Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirlerinin Yeri (B Nurullah Kunter)

10.Yeni İtalya ceza kanununun tercümesi

11.Broşürler

12.Türk Hukuk Tarihi Dergisi

13.İki cihan harbi arasında Fransız idare hukukunun tekâmülü (Tahsin Adam)

14.Türkiye’de ticaret şirketlerinin mahiyeti ve bunlar üzerine devletçilik prensibinin tesisi (Halil Arslanlı)

15.Türk Hukuk Tarihi Dergisi (1942)

16.Fücur mahsulü çocukların hukuki durumu (İHF Asistanı Muammer Aksoy karar no: 126)

17.”Af” Seha L. MERAY

18.Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti Ragıp SARICA

19.Tashihi Karar, Kemal Demiroğlu

20.”Kambiyo Hukuku” (Döviz Hukuku) Namık Zeki Aral

21.Devletler Arası Ceza Hukuku Dr. Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK