Ana SayfaArşivBasın DuyurularıSözleşmeler Hukukuna İlişkin Olarak Korona Virüsü Nedeniyle, Geçici OlarakAlınabilecek Hukuki Önlemler ve...

Sözleşmeler Hukukuna İlişkin Olarak Korona Virüsü Nedeniyle, Geçici OlarakAlınabilecek Hukuki Önlemler ve Yapılabilecek Düzenlemeler

 

 

 

 

       GİRİŞ

İnsan  hayatını ve sağlığını  hızla tehdit eden ve karartan  dünyadaki Koronavirüs salgını ; toplum düzenini  sağlayan  hukuk kurallarını , ülkede hakim ekonomik  ve mali  ilişkileri geçici olarak temelden sarsmaktadır.

Mevcut fiili  ve geçici durumun , şu anda yürürlükte olan Borçlar Hukuku ilkeleri , Türk Borçlar Kanunu ve  diğer özel hukuk mevzuatı hükümleri  ile çözüme kavuşturmak mümkün görünmemektedir .

 

Bu nedenle  sözleşme ilişkileri, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak ve borçlar  hakkında  yürütme makamı olan Hükümet tarafından alınacak acil  kararlarla  aşağıdaki  yer alan  ve önerilen geçici hukuki önlemlerin alınması düşünülebilir.

 

 

 

§ 1 Sözleşmeler Hukuku Açısından

I. Yapma – Verme Borçları Kapsamındaki Devir ,Teslim ve Ödeme Borçlarını İhtiva Eden Borçlandırıcı Sözleşmelere İlişkin Geçici Düzenlemeler,

1. Mülkiyetin Devir ve Teslimine Yönelik Sözleşmeler

a. Satış Sözleşmeleri

 Mülkiyetin devrine ve teslime ilişkin satış sözleşmeleri ile satış unsuru taşıyan, Leasing Sözleşmelerde, malın ve imalatın teslimine ve bedelinin ödenmesine ilişkin borçları için, Vadenin Uzatılması ve Devir ve Tesliminin Ertelenmesine ve ödemelerin  bekletilmesine  ilişkin geçici süreler, örneğin altı ay öngörülebilir.

Para borçlarında –vadenin ertelenmesinde, münasip faiz ödenmesi kanunlaştırılabilir.

Maddi varlığın teslimi borçlarında , geçici vade uzatılmasının tanınması yeterli olabilir.

Bu vade ertelenmesi ve borçlarının maddi olarak ifasının ertelenmesi, başlangıç tarihi olarak 15 Mart 2020 tarihinden ,15 Eylül 2020 tarihine kadar süreli olabilir. Bu süreler boyunca temerrüd hükümlerinin uygulanmaması gerekir

b. Ön ödemeli Taksitle Satışlar

Taşını mal teslim edilmediği için,ön ödeme taksitlerinin  , başlangıç tarihi olarak 15 Mart 2020 tarihinden ,15 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenebilir. Bu süreler boyunca temerrüd hükümlerinin uygulanmaması gerekir

b. Taksitli Satışlar

Alıcı, sözleşmeye göre üstlendiği ve borçlandığı taksitli satış bedelini ,taşınır mal teslim edilmeden, ödemeye başladığı ve ödemeye devam ettiği için,taksitlerin ödenmesine başlanmamışsa, sözleşmenin korona virüs salgını nedeniyle  sona ermiş sayılması düşünülebilir.

Üç taksitten  fazla ödeme yapılmamışsa,  taksitlerin  ödenmesi  , başlangıç tarihi olarak 15 Mart 2020 tarihinden ,15 Eylül 2020 tarihine kadar  ertelenebilir. Bu süreler boyunca temerrüd hükümlerinin uygulanmaması gerekir

Aynı süre boyunca taşını malın teslimi ertelenebilir.

2. Kullanma ve Faydalanma Sözleşmeleri

 – Bir maddi malın kullanılmasına ilişkin sözleşmelerde, her iki tarafın teslim borcu ile kullanım kira borcu için kira bedelini ödeme vadeleri altı ay uzatılabilir. Konut veya işyeri kiralarında , 6 ay süre, bedellerinin ödenmesi vadelerini ertelemek suretiyle uzatılabilir. Bu  süre zarfında ,fesih ve tahliye davaları yasaklanabilir.

3. İş Görme Sözleşmeleri (TBK. 393-469  ve 4857 Sayılı İş Kanunu )

a.İş Sözleşmeleri ile Hizmet akitleri için, esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi çalışma usulleri düzenlenmelidir.

Çalışma ücretinin ödenmesi konusunda tarafların anlaşmış olmalarının aranması, anlaşma yoksa, işçi tarafının ücreti devlet tarafından (6) aylık süre karşılanması düşünülebilir.

İşveren tarafından destek sağlanmalıdır.

b.SGK, prim ödemeleri (6) aylık süre devlet tarafından karşılanmalıdır.

 

4. Eser Sözleşmeleri (TBK.470-486 )

Eser ve imalat sözleşmelerinde, yapım ve teslim ve bedel ödeme borçları ifası,  altı aylık süre ertelenebilir.

Bu süreler, ara süreler olarak iki taraf için geçerli olur. Bu süreler içerisinde, sözleşme koşulları, sanki süreler görünmezmiş şekilde  devam ediyormuş gibi , dikkate alınmaz. Taraflar temerrüde düşmüş olmazlar.                                         

c.Vekalet Sözleşmeleri ( TBK .502-546  )

 6 aylık süre askıya alınmalıdır.

Tarafların hak ve yükümlülükleri 6 ay ertelenmelidir.

5. Banka Sözleşmeleri

Salgın Korona Virüsünün devamı süresince ;

a.Bankacılık pasif işlemlerinden olan, bankanın borçlu sıfatı ile  müşterilere karşı ödemekle yükümlü olduğu  hesap ve mevduatlar, geçıci süre  kısmen indirimli ödeme vade uzatımı tanınabilir

b.Bankaların alacaklı olduğu ,bankacılık aktif işlemlerinden olan, krediler için

Vade ertelemesi  veya ödeme ertelemesi    düşünülebilir.

6. Teminat Sözleşmeleri

a. Fer’i  TeminatlarKefalet ve İpotek

Alacağın fer’i ( varlığı asıl alacağa bağlı olma )  niteliğinde olan kişisel teminatlardan olan kefalet sözleşmeleri ile alacağın aynı teminatını oluşturan  taşınmaz rehni, ipotekli alacaklar vade ertelemesi veya ödeme ertelemesine tabi olunca, teminatlara başvurma işlemleri hukuken durmuş olacaktır.

b. Banka teminat  mektupları 

        

               Teminatlar kısmında ;” Banka teminatlarında , benim tesbit edip görüş olarak

savunduğum ilk basının 27 ve 28 sayfalarında yeni basısının 57 ve 58  sayfalarında yer alan  “Dış ve İç İlişkide  her iki işlemin ekonomik Bir Bütünlük teşkil etmesi  teorisi”  London Commercial Court’ daki  benim Uzman olarak GÖRÜŞ SUNDUĞUM  somut davada  mahkemece de kabul edilmiştir.

 

Banka  teminat mektuplarının , “temel ilişkiden mücerret  ve bağımsız  olduğu” görüşü her somut olaya göre ,doğru değildir. Teminat mektubunun irat kaydedilmesi reddedilebilir . “Korona Virüs salgınında da ,” ortada  dünya çapında  görünen salgın hastalık olduğu için , banka teminatlarının irat kaydedilmesi reddedilmelidir.   

6. Sigorta Sözleşmeleri  Açısından

Sigorta risklerine ilişkin , risk bildirimi  ve ihbar süreleri  15 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere korona Virüs salgının devamı süresince doğmuş riskler için, aranmamalı ,yalnızca riskin  bu esnada doğmuş olması yeterli sayılmalıdır.

Tazminat tutarlarının tesbiti işlemleri  ile   ödenme  işlemleri  ayrı ayrı 15 Mart 2020 tarihinden altı (6) ay  ertelenmelidir.

Tazminat tutarları ile ilgili  Kesinleşmiş mahkeme kararlarının icrası , 15 Mart 2020 tarihinden altı (6) ay  ertelenmelidir.

7. Kara ,Hava ve Deniz Taşımacılık Sözleşmeleri Açısından

         Bu sözleşmeler belirli süreler öngörülerek  yapılmış imzalanmış , ancak   ifa aşamasına geçilmemiş yükümlülükler açısından, korona virüs salgını nedeniyle kendiliğinden sona ermiş sayılır. Önceden avans veya ön ödeme niteliğinde verilmiş paraların ,en geç 15 Mart 2020 tarihine kadar  ödemeyi yapan tarafın hesabına  kayıtsız ve şartsız iadesi gerekir.

Sözleşme hükümleri  gereğince yapılmış taşımanın ücretleri 15 Mart 2020 tarihinden itibaren  üç ( 3) içinde ödenmesi gerekir.

 

§ 2 Haksız Fiiller  ve Kusursuz Sorumlululuk  Hallerinden Doğan Tazminat      Alacakları Açısından ( TBK . 49 -76 )

I. Kesinleşmiş Mahkeme kararları Bakımından

Bu kararlardaki tazminat bedelleri, 15 Mart 2020 tarihinden itibaren  üç ( 3) içinde ödenmesi gerekir.

II  Fiilin İşlendiği Tarih ve Şartları Açısından

Haksız fiilin işlendiği tarih ve şartlarının oluşup oluşmadığı hususları , korona virüs salgınının sona erdiği  tarihte veya 15 Mart 2020 tarihinden itibaren  altı ( 6 ) ay sonunda , farazi tarih olarak  gerçekleşmiş   olduğu kabul edilebilir.

§ 3  Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan İade Borçları ve Masraf Alacakları        Açısından ( TBK.77-82)

I.Haklı  Sebebin hukuken gerçekleşmiş olup olmadığının Tesbitinde

Haklı sebebin gerçekleşmiş olup olmadığı hallerde , sebebin varlığı yalnızca taraf beyanına  ve taraflar arasında mevcut fiili duruma  ve yapılmış işlemler , dikkate alınarak iade tutarının tesbit edilmesi yeterli sayılabilir

II. Haklı  Sebebin Mevcut Olduğunun Sabit Olduğu Hallerde

Sebepsiz zenginleşen tarafın , iade  veya zenginleşmiş olduğu tutarı, ihtilaf çıkarmadan ileri sürmeksizin,korona virüs salgınının sona erdiği  tarihte veya 15 Mart 2020 tarihinden itibaren  üç ( 3 ) ay içersinde ödemesi gerektiği düşünülebilir.

III. Giderleri İsteme Talepleri

Zenginleşenin iyiniyetli  olup olmadığına  ve yapılmış giderlerin niteliğine  ve türüne bakılmaksızın korona virüs salgınının sona erdiği  tarihte veya en geç 15 Mart 2020 tarihinden itibaren  üç  ( 3 ) ayiçersinde ödemesi gerektiği düşünülebilir.

 

   Zamanaşımı sürelerinin durmasına  ilişkin olarak ,TBK.m. 153 ün 8. bent hükmü  olarak “ salgın hastalık “  sebebi  eklenebilir.                                                                                                                     30  Mart  2020

 

 

Türk Hukuk Kurumu

 Onur Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KAPLAN

Ankara Üniversitesi

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Öğretim Üyesi

(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun Adalet Bakanlığı

Ön Tasarısını Hazırlayan Genel ve Komisyonun Kıdemli Üyesi)