Ana SayfaArşivBasın DuyurularıSİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

 

Türk Hukuk Devriminin benimsenmesini ve kurumlaşmasını sağlayacak bilimsel çalışmaları yapmak amacıyla kurulan Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu, aşağıdaki görüşlerini kamuoyuna sunmayı görev bilmektedir.

Hukuk devletinde tüm örgütlenmeler, devlet kuruluşları içindeki tüm uygulamalar laiklik ilkesi doğrultusunda olur. Çağdaş eğitim ve öğretimin kaynağı bilimdir. Din, vicdanlardaki özgün yerinde saygınlığını korur, inananla inandığı arasındaki en sıcak ilişki olarak kendi aydınlığında güçlenir, başkaları asla karışamaz. Ailede, toplumda ve devlet yaşamında aklı ve bilimi dışlayan anlayış, hukuksuzluğu seçme yanlışlığı karanlığa ve kargaşaya çağrıdır.”

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, hukukçuların devleti değil ama hukukçuların eseridir. Ve hukukla yaşayacaktır.

Yarın TBMM Anayasa Komisyonu, AKP Ve MHP’ninortaklaşa önerdiği anayasa değişikliği önerisini görüşecek ve öneri daha sonra, TBMM genel kurulunda karara bağlanacaktır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Anayasamızın 4.maddesi ile;‘’Cumhuriyet‘’‘’Atatürk Milliyetçiliği ‘’;’’Laiklik ‘’ve ; Sosyal Hukuk Devleti’’;ilkeleri ‘’Değiştirilemez Ve Değiştirilmesi Teklif Dahi Edilemez.’’

Bu madde çok açık ve kesindir, HİÇ BİR YORUMA MUHTAÇ DEĞİLDİR !

Aksi hal, açıkca bir Anayasa ihlalidir !

Öte yandan, Anayasamızın, 14. Maddesi; “Hak Ve Özgürlüklerden Hiçbiri, “Demokratik Laik Cumhuriyeti” Ortadan Kaldırmayı Amaçlayan Faaliyetler Biçiminde Kullanılamaz.” hükmüne, emredici bir kural olarak yer vermiştir.

Getirilen bu öneri ile ; bir yandan Anayasa’nın 24/son maddesinin içi boşaltılmakta , bir yandan da toplumun sosyal kesimleri arasında ayrımcılığa yol açılmakta ve bir  grup lehine imtiyaz yaratılmaktadır. TBMM gündemine getirilecek olan bu Anayasa değişikliği , laikliğe zarar verecek bir içerik taşımaktadır .

Esasen  , bu öneri ; Anayasanın 4.maddesi açık hükmü nedeni ile de , ‘’Görüşülemez!

Çünkü , bu kapsamdaki bir değişiklik önerisi , ‘’Teklif Dahi Edilemez’’!

Teklif Edilemeyecek Bir Metin ‘’ Görüşülemez’’

Bu öneri usul ve esas yönünden ‘’Yok’’ hükmündedir !Dolayısıyla , bu görüşmelere , her zeminde katılmak da , Anayasa ve demokrasiye karşı tarihi bir sorumluluk ve vebal almak olacaktır.

Kamuoyunun ,Siyasi Partilerimizin , TBMM Üyelerinin bilgi ve takdirlerine sunuyoruz.

Hukuk dışı ve hukuka aykırı işlem ve eylemlere zamanında karşı çıkılmazsa ,’’Atı Alan Üsküdara Geçer ‘’!..Saygılarımızla.

 

TÜRK HUKUK KURUMU

YÖNETİM KURULU