Türk Hukuk Lûgatı

Kurumumuzla özdeşleşen ve alanında aşılamayan anıt eser Türk Hukuk Lûgatı, kurumumuzun 12 yılı aşkın çalışmaları sonucunda genişletilmiş ve güncellenmiş biçimiyle iki cilt (Türkçe-Türkçe ve İngilizce-Almanca-Fransızca-Latince) olarak 79 yıl sonra yeniden yayımlandı!

 

Yeni Türk Hukuk Lûgatı’nı yayıncısı Yetkin Yayınları ve www.yetkin.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Yazılar

Yayımlanan yazılardaki görüş ve düşünceler yalnızca yazarlarına ait olup Türk Hukuk Kurumu Derneği’ni bağlamaz ve sorumlu kılmaz. Yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.

Tarihimizden

Kurumun Tarihinden Notlar

 • Türk Hukuk Kurumu, 09.04.1934’de “Hukukçular Cemiyeti” adıyla kurulmuş, bu ad 23.11.1935’de “Hukuk İlmini Yayma Kurumu”na, 05.04.1941’de de “Türk Hukuk Kurumu”na çevrilmiştir.
 • Hukuk Kurumu, 20 Mart 1939 günlü, 10603 sayılı Kararname ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır.
 • Hukuk Kurumu’nun adında “TÜRK” sözcüğünün kullanılmasına 15 Ekim 1973 günlü, 7/7351 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla olur verilmiştir.
 • Tüzük değişikliği; İçişleri Bakanlığı’nın 02.08.2001 günlü, “uygun” yazısıyla onaylanmış olup, durum Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün 12.09.2001 günlü ve B.05.1.EGM:4.06.00.12.02 sayılı yazısıyla bildirilmiştir.
 • Türk Hukuk Kurumu Tüzüğünün son biçimi 24 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da benimsenmiştir.
 • “Türk Hukuk Kurumu”; Yeni Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanununda yapılan yeni düzenleme anlamında “Dernek” olmakla birlikte 20.03.1939 gün ve 10603 ile 15.10.1973 gün ve 7/7351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile “Kurum” olarak tescil edildiği için yerleşik ve kamuya mal olmuş “Türk Hukuk Kurumu” adı korunmuştur.

 

Önceki Başkanlarımız

1934-1943

REFİK ŞEVKET İNCE

(Manisa Saylavı)

1943-1946

KEMAL TURAN

(Isparta Saylavı)

1946-1947

MEHMET SÜREYYA ANAMUR

(Trabzon Saylavı)

1947-1948

ATIF AKGÜÇ

(Bursa Saylavı)

1948-1955

HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK

(Nigde Saylavı-Adalet Bakanı)

1955-1956

HÜSEYİN CAHİT OĞUZOĞLU

(Prof. Dr.)

1957-1966

MUAMMER AKSOY

(Prof. Dr.)

(Kurucu Meclis Üyesi)

(A.D.D. Kurucu Başkanı)

(Ankara Barosu Başkanı)

(Milletvekili)

1966-1969

MÜNCİ KAPANİ

(PROF.Dr.)

1969-1990

MUAMMER AKSOY

(Prof. Dr.)

(Kurucu Meclis Üyesi)

(A.D.D. Kurucu Başkanı)

(Ankara Barosu Başkanı)

(Milletvekili)

1990-1992

KAZIM YENİCE

(Danıştay Daire Başkanı)

(SODEP Kurucusu)

1992-1998

ATİLA SAV

(Hukukçu-Sanat Eleştirmeni)

(Ankara Barosu Başkanı)

(TBB.Başkanı)

(SODEP Kurucu Üyesi)

(SHP-CHP PM. Üyesi)

(Milletvekili)

(Bakan)

1998-2000

TEOMAN EVREN

(Ank. Barosu ve TBB. Başkanı)

(SHP Ankara İl Başkanı)

2000-2002

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

(Hukukçu-Şair-Yazar)

(Üniversite Hocası)

(Ankara Baro Başkanı)

 (Anayasa Mah. Başkanı)

(Atatürkçü D.Der.Gn.Bşk.)

2002-2004

TALAY ŞENOL

(Ank.Barosu Başkan Yrd.)

(TBB. Başkan Yrd.)

2004-2008

ERKAN YÜCEL

(Ank.Barosu Gen. Sek.)

2008-2012

TUNCAY ALEMDAROĞLU

(Ankara Barosu Başkanı)

(Yenimahalle Bld. Başkanı)

(CHP Yenimahalle İlçe Bşk.)

2012-2016

SABİH KANADOĞLU

(Cumhuriyet Savcısı)

(Ağır Ceza Mah.Başkanı)

(Adalet Komisyonu Başkanı)

(Yargıtay Daire Başkanı)

(Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı)

 

2016-2021

YAŞAR ÇATAK 

(Ank. B. Şeh. Bld. Başkan V.)

(Ank. Barosu Başkan Yrd.)

(SODEP Çankaya İlçe Başkanı)

(CHP Ankara İl Başkanı)

 

 

 

1940-1941-1942-1943

 • Birçok kitap satın alınarak Kütüphane kurulmuş.
 • Değişik dillerden dünya devletlerinin ana kanun ve eserlerin çevrilmesi ve parça parça bastırılması için Tercüme Bürosu kuruldu. (6 Ağustos 1942 Karar No: 118)
 • Türk Hukuk Tarihi Enstitüsü Fuat KÖPRÜLÜ bu çalışmayı yürütmekle görevlendirilmiş.Bu enstitü toplantılar yaparak tebliğler yayımlamıştır. Ayrıca Türk Hukuk Tarihi dergisini çıkarmıştır.
 • Milli Emlak Müdürlüğü'nden arsa gösterilmesi istenmiş, gösterilen iki yerden Yenişehir'de olan arsa (şimdiki Kurum binasının bulunduğu yer) 4032 lira bedeli 10 yılda ödenmek üzere alınmış. (13.12.1941 Karar No: 111)

 

Kitaplar

Kitaplar yazarları tarafından Kurum'a verildikten sonra kurum tarafından belirlenen uzmanlar tarafından incelenerek uygun bulunursa yayımlanmasına karar veriliyor. Uygun bulunmayanlar yazarlarına iade ediliyor.

1. Manevi Zarar Ve Tazmini Sureti (Ferit H. Saymen)

2. Nihat Erim'in Tercüme Eseri

3.Türkiye,

4.Hukuku Esasiyede Yeni Temayüller,

5.Finans İlmi

6.Hukuk Lügati (Çalışmaları)

7.Ceza Hukuku Önünde Suçlu Çocuklar (Faruk Erem)

8.Esas Teşkilat Kanunlarının Üçüncü Cildi

9.Bugünün Ve Yarının Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirlerinin Yeri (B Nurullah Kunter)

10.Yeni İtalya ceza kanununun tercümesi

11.Broşürler

12.Türk Hukuk Tarihi Dergisi

13.İki cihan harbi arasında Fransız idare hukukunun tekâmülü (Tahsin Adam)

14.Türkiye'de ticaret şirketlerinin mahiyeti ve bunlar üzerine devletçilik prensibinin tesisi (Halil Arslanlı)

15.Türk Hukuk Tarihi Dergisi (1942)

16.Fücur mahsulü çocukların hukuki durumu (İHF Asistanı Muammer Aksoy karar no: 126)

17."Af" Seha L. MERAY

18.Türkiye'de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti Ragıp SARICA

19.Tashihi Karar, Kemal Demiroğlu

20."Kambiyo Hukuku" (Döviz Hukuku) Namık Zeki Aral

21.Devletler Arası Ceza Hukuku Dr. Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK

 

Konferanslar

 • On konferans için on kişiden bir konferans rica edilmiş.
 • Radyo konferansları (Haftada bir gün "Hukuki Dertleşme Saati”)
 • Halkevleri Konferansları

 

Kurs

 • Serbest Kürsü dersleri. (1940 Yılında başladı.Karar No: 100)
 • "Hukuk ve İktisat Kursları"(1940) Kursa katılanlara kurs sonunda sertifika verilmiş.
 • "Türk Hukuk Tarihi", "Hukuk ve İktisat", "Hukuk ve Siyaset","Kriminoloji" Kursları (1941) 'Kambiyo Hukuku' dersi. (Namık Zeki Aral)

 

Yarışmalar

 • "Talebe Müsabakası" (Para Ödülü ' 50 Lira', 'İyi Eser Takdirnamesi' veriliyor ve her yıl düzenleniyor.)
 • "Türk Ordusunda Askeri Kaza" Konulu yarışma 
 • *Kurum binası yokken konferanslar Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yapılmış.Konferanslar her yıl yapılmış ve broşür halinde basılmış.
 • *İsmet İNÖNÜ 100 Lira bağışta bulunmuş,(2 Birinci Kanun 1940 Karar No 99)
 • *Başvekil ve Hami Başkan Şükrü SARAÇOĞLU 5000 Lira bağışta bulunmuş.(Kar.No: 121)
 • *Hukuk Lûgatı'nın son kontrolleri için Nihat ERİM ve Imran ÖKTEM görevlendirilmiş.
 • Lûgatın Roma hukukuna ait bölümü B.Ferit Ayiter tarafından hazırlanmış, ikinci derecede tetkiki B. Şemsettin Talibe'ye verilmiş.
 • *Konferansların ilgi görmemesi nedeniyle vazgeçilmesi ve yerine tartışmalı konferans yapılması tartışılmış, konferansların ayda bir kez yapılması ve sayışırım da yılda 5 olmasına karar verilmiş.
 • *Kurum "Hukuk Kongresi" düzenlemiştir.İlkinin tarihi 1945 senesi şubat ayı olarak kabul edilmiş. "Hukuk Kongresi" talimatnamesini hazırlama görevi Prof. Avni Göktürk, Bülent Nuri Esen ve Hikmet Belbez'e verilmiş ve hazırlanan talimatname 13 Mart 1943 tarihinde kabul edilmiş. (Karar No:124)
 • *Hukuk bilimine hizmetleri dolayısıyla büyük Türk hukukçularının anısına törenler düzenlenmiş. Ölümünden en az 25 yıl geçmiş olması koşuluyla, bu kişilerin belirlenmesi ilim ve idare heyetlerine bırakılmış.İlk olarak 18 Mart 1943 tarihinde Mahmut Esat Efendi için A.Ü.D.T.C.F.'de tören düzenlenmiş. (Karar No:124)
 • *CHP köylü gazetesi 'Yurt' her sayısında hukuki makale yazılması karan verilmiş.(Karar no:138)

 

Türk Hukuk Lûgatı'nın Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

1) Ordinaryüs Prof. Ahmet Esat Arsebük

2) Ali Himmet Berki Temyiz Mahkemesi Reislerinden

3) Prof. Atıf Akgüç Bursa milletvekili

4) Doç. Bülent Nuri Esen

5) Cafer Tayyar Tüzel Maliye Bak.Hukuk Müşaviri

6) Ordinarvüs Prof. Ebulula Mardin

7) Fahrettin Karaoğlan Temyiz Reislerinden

8) Ferit Ayiter Ticaret Bak. Hukuk Müşaviri, Eski Darülfünun Müderrislerinden

9) Fuat Hulusi Demirelli Temyiz Reislerinden

10) Prof. Hazım Atıf Kuyucak Zonguldak Milletvekili

11) Hikmet Belbez Adliye Bak. Hukuk İşl. Hakim (Lügat ve kamus Bür. umumi katibi 9.11.1944'e kadar sonra Faruk Erem devam etmiş k.no:141)

12) Prof. Hüseyin Avni Göktürk

13) İmran Ökten Ankara Ticaret Mahkemesi azası

14) Prof. Mazhar Nedim Göknil

15) Memet Gönasılı Temyiz azasından

16) Mümtaz Tarhan İzmir Defterdarı

17) Ordinaryüs Prof. Mustafa Reşit Belgesoy

18) Namık Zeki Aral C. Merkez Bankası mali müşaviri

19) Nasuhi Bilmen İstanbul Müftülük müsevidi

20)Doç. Nihat Erim

21)Prof. Nusret Metya

22)Osman Nuri Uman C. Merkez Bankası hukuk müşaviri

23)Refik İnce Manisa Milletvekili

24)General Hakim Rıfat Taşkın Askeri Temyiz Baş Müddei

25)Ordinaryüs Prof. Sıddık Sami Onar

26)Ordinaryüs Prof. Şevket Mehmet Ali Bilgişim

27)Av. Şevket Yunt Eski Darülfünun Müderrislerinden

28)Ordinaryüs Prof Tahir Taner (daha sonra mazeret bildirmiş)

29)Prof. Tahsin Adam

30)Vehbi Yekebaş Temyiz Mahkemesi azasından

31)Doç. Yavuz Abadan

32)Dr. Faruk Erem

33) Rıfat Taşkın

34)Kazım Berker

35)Emin Ali Durusoy

36)Prof. Hirş (revizyonunda)

37)Prof. Şivars(revizyonunda)

38)Kemal Edip (transkripsiyonunda)

 

Enstitü'de Verilen Tebliğler

1)1943 yılındaki ilk iki tebliği Prof. Köprülü Fuat tarafından; 'Ortaçağ Türk Devletlerinde dini hukuk örfi hukuk' ve 'İslam Türk Hukukunda muhtelif kaza şekilleri ve kanunların şahsiliği' üzerine verilmiştir.

2) 1944 Yılı Ali Himmet tarafından "Örfi Belge Gedikleri ve Mukataa" konusu üzerine verilmiştir.

3) 4.13.1944 'Türk hukukunun tarihi tekamülü

 

Esas Teşkilat Kanunları Çalışmaları

Bu çalışma için tercüme bürosu kurulmuştur .Çalışmalara katkıda bulunanlar: A.Ü. doçentlerinden Muvaffak, Hakkı Unan

 

1944 Yılı İlmi Konferansçıları

 • Devlet şurası reisi İsmail Hakkı Göreli,
 • Temyiz mahkemesi birinici reisi Halil Türkmen,
 • Sabri Şakir Ansay, Baha Kantar, A. Esat Arsebük,
 • İstanbul H.F. Ord. Prof. Ebulula Mardin,
 • İstanbul H.F. Prof. Fom Aster-Yapılamamış- k.no:145 (Mevzuların belirlenmesi konferansçılara bırakılmış. Karar no:141)

 

1945 Yılı İlmi Konferansçıları

Konferans konularının milletlerarası hukuk münasebetlerine yönelik olması kararlaştırılmış.

 • İstanbul H.F. Dekanı Sıddık Sami Onar
 • "Hürriyetler" üzerine Kocaeli Milletvekili Prof. Nihat Erim
 • "Milletler arası emniyet teşkilatı" üzerine İstanbul milletvekili Prof. Şükrü Esmer
 • "Milletler arası para anlaşmaları" üzerine Zonguldak milletvekili Hazım Atıf Kuyucak,
 • "Milletler arası iş konferansı ve neticeleri" Çalışma Bakanlığının önereceği bir isim (Karar No: 147)

 

1945 Yılı İçin Belirlenen Serbest Kürsü Dersleri

 • Hukuk Felsefesi Görüşüyle Hürriyetler: Eskişehir milletvekili Prof. Yavuz Abadan
 • Çalışma Meselelerimiz: İş Bakanlığı yetkili elemanları tarafından
 • S.Mukayeli Hukuk Nazariyesi ve Muhtelif Hukuk Sahalarındaki Tatbikatı: Ticaret Bakanlığı baş hukuk müşaviri Ferit Ayıter. (Karar No:147)

 

Öğrenci Müsabakası

944-945 senesi öğrenci müsabakasına katılan iki müsabıktan "cezada mesuliyet" adlı tezin değerlendirilmesinin A.Ü. Ceza Hukuku Doçenti Faruk Erem ve "Kamu menfaati bakmamdan mülkiyet üzerine konulan takyitler" adlı tezin O. Nuri Uman tarafından değerlendirilmesine kara verilmiş. (Karar No: 147)

 

Türk Hukuk Tarihi Enstitüsü

Her yıl olduğu gibi her ayın ilk haftasında tebliğlerin yapılmasına ve Türk hukuk tarihinin ana kaynaklarını tetkik ve mutalea edilirken gençlerin bu yoldaki inceleme ve buluşlarından da istifade edilmesi gereği üzerinde durulmuş. (Karar No: 147)

 

Radyo Konferansları

Önemli kanun, kararname,yönetmeliklerin açıklanmasına ayrılan radyo neşriyatının Basın yayrn umum müdür muavini Hasan Refik Erruğ tarafından kurum adına yapılması rica edilmiş. (Karar No:147)

 

Mukayeseli Hukuk Enstitüsü

Türk Hukuku ile yabancı hukuklar arasında mukayeseler yapmak üzere Mukayeseli Hukuk Enstitüsü kurulmasına ve müdürlüğüne Rize Milletvekili Prof. Tahsin Bekir Balta'nın getirilmesi kararlaştırılmış. (Karar No:147)

 • Genel Kurmay tarafından alınan, ordu mensuplarına hukuki bilgi vermek yolundaki karar doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı'na başkanlıkça hizmet arzına kara verilmiş. (Karar No: 147)
 • Serbest kürsü derslerinin teksir makineleriyle çoğaltılıp not halinde muhafaza edilmesi yerine kuruma gelir sağlayacak ve genelin faydalanmasını sağlamak üzere uygun görülenlerin kitap şeklinde basılmasına karar verilmiştir.(Karar No: 148)
 • Hukuk Lügatinin ikinci fasikülünün kimlere ücretsiz verileceği kararlaştırılmış(Karar No:148)

 

1946 Yılı

 • Esas Teşkilat Kanunları
 • Esas Teşkilat Kanunları'nm beşinci cildinin tercümesi işi Muvaffak Akbay'a verilmiş. (Karar no:149)

 

Öğrenci Müsabakası

Talebe Müsabakası sonucu O.Nuri Uman ile Doç. Faruk Erem' in değerlendirmesi sonucu iki tezinde birinciliğine karar verilerek birincilik para ödülünün her ikisine de verilmesine ve gençliği bu çalışmalara özendirmek için hukuk fakültesinde bir ödül töreni yapılmasına karar verilmiştir. (Karar no: 149)

1946-1947 öğrenci müsabakası sorularının İlim Heyetince belirlenmesi ve başkanlığa bildirilmesine karar verilmiş. (Karar no: 151)

 

Kurum Tarafından Basılan Kitap

 • Hukuk Fakültesi asistanlarından Yaşar Karayalçın'ın kurum tarafından basılmasını istediği etüd incelenmiş, ilim heyetinin incelemesinden sonra basılmasına karar verilmiştir. (Karar no: 149)
 • Kurumca basılması istenen "Hukuk felsefesine giriş" adlı kitabın incelenmesinin Ferit Ayıter' e bırakılmasına karar verilmiş. (Karar no:151) Ali Himmet Berki'nin "Miras Hukuku" kitabının basılmasına karar verildi. (Karar no: 152)

 

Dergi

 • Friburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı M. Aebi tarafından her iki memleket hukuki mevzuat ve tatbikat alanındaki hukuki karaların ortaklaşa çıkarılacak bir dergide yayınlanması hakkında üyelerden Nihat Erim' e yapılan teklif görüşülmüş; gerekli ilmi, mali, idari ve teknik eleman ve vasıtaların temini ve ilgili makamlarla temas edilip yapılacak yayın şeklinin belirlenmesi için Adalet Bakanlığı'nın görüşü alınarak faaliyete geçilmesine karar verilmiş. (Karar no:151)

 

İlmi Konferanslar

 • Konferanslardan ikisinin İstanbul Ü. rektörü Sıddık Sami Onar tarafından gösterilecek iki kişiye, diğerlerinin de A.Ü.'den belirlenecek kişilere verdirilmesi kararlaştırıldı. (Karar no: 153)

 

Serbest Kürsü Dersleri

 • Her bir konunun onar dersten oluşmasıyla iki konunun A.Ü.H.F. Doçentlerinden Faruk Erem ve Muvaffak Akbay tarafından Hukuk Fakültesi konferans salonunda verilmesine karar verildi. (Karar no: 153)

 

1947 Yılı

Kurum tarafından basılan kitap

 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanlarından Necmi Berkin'in tezinin basılması için ilim heyeti incelemesinin Osman Nuri Uman tarafından yapılmasına karar verilmiş. (Karar no: 154)
 • Kat mülkiyeti ile ilgili tüm ülkedeki hukuk fakültelerinde doktora veya doçentlik tezi olarak kabul edilmiş olan veya kurumca seçilecek ve ilim heyetince belirlenecek bir eserin bu konunun aktüalitesi nedeniyle, bunun yurtta tesisi amacıyla bastırılması yönünde çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. (Karar no: 156)

 

Esas Teşkilat Kanunları

 • Esas Teşkilat kanunlarının tercüme ettirilmekte olan beşinci cildinin Süreyya Anamur tarafından incelenmesine karar verilmiş. (Karar no: 154)

 

Öğrenci Müsabakası

Geçen yıl yapılan yarışmaya katılan A.Ü.H.F. öğrencilerinden Rauf Çapanoğlu'nun "Hukukta yorum" konulu yarışma eseri Doç. Faruk Erem tarafından hazırlanan raporla birlikte ilim heyetince incelenmiş ve eser sahibinin ödüllendirilmesine ve ödül töreninin yapılmasına karar verilmiştir. (Karar no: 156)

Öğrenci Müsabakasının daha geniş ve faydalı hale getirilmesi için eski hukuk öğrenci müsabakalarının yeniden şekillendirilmesi kararlaştırılmıştır. Yeni şekle göre:

 • Türk Hukuk Kurumu bütün hukukçular arasında bir yarışma açmıştır. Konular kurumca tesbit edilecek konular üzerinde yazılacak ve kurumca seçilen bir heyet tarafından kabul ve teslim olunarak birinci ilan edilecek üç eserden her birine 1000 liraya kadar ödül verilecektir.
 • Bu yarışmalara fakülte veya diğer kuruluşlardan ordinaryüs profesör ve profesör sıfatıyla öğretimle meşgul kimselerden başka her hukukçu katılabilecektir.
 • Birincilerden sonra gelen ve takdire layık görülen eserler başka şekillerde ödüllendirileceği gibi telif hakları satın alınarak kurumca bastırılacaktır.
 • Yarışmaya katılacakların en geç yarışmanın ilanından sonra bir yıl içinde eserlerini vermiş olmaları gerekmektedir. (Karar no: 159)

 

İlmi Konferanslar

 • 1948 senesi içinde kurumca tertiplenecek İlmi konferansların; A.Ü.H.F. Ordinaryüs Prof. Şivars, Fon Asler (mazeret bildirmiş yerine İ.İktisat Fak. Prof. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu), Sıddık Sami Onar, Münir Birsel,Hazım A. Kuyucak ile üç yabancı Profesör tarafından verilmesi uygun görülmüş. Yabancı profesörlerden birisi Oxford Üniversitesi Devletler Hukuku Profesörü Brierly, Paris Üniversitesi Hukuk F. profesörlerinden halen iktisat hocası olan Aftalion, İtalyan profesörlerinden Delvelcchio taraflarından verdirilmesine çalışılacaktır.(Karar no: 158)
 • Ankara'da ve Türkiye'de bulunan yabancı millet temsilcileri içinden kendi memleketlerinin hukuki ve sosyal hayatı üzerine konferanslar verip veremeyecekleri konusunun araştırılmasına karar verilmiştir. (Karar no: 159)

 

Serbest Kürsü Dersleri

 • Derslerin iki kişi tarafından, haftada bir saat olarak verilmesi uygun görülmüş. Derslerden birincisinin "İngiltere'de demokrasi" konusu üzerine Nihat Erim'in, ikincisinin "Türkiye'de demokrasinin tarihi inkişafi-özellikle tazminat devri" konusu üzerine Fuat Köprülü tarafından verilmesine karar verilmiştir. (Karar no: 158)

 

Radyo konferansları

 • Radyo konferanslarının yeniden başlatılması için araştırma yapılmasına karar verilmiştir. (Karar no: 157)

 

1948 yılı

Milli Kütüphaneye nakledilecek kurumun orada yerleşebimesini teminen kurum tüzüğüne "Kurumun infîsahi halinde kitaplarının milli kütüphaneye intikal edeceği" hakkında bir hükmün konulmasına karar verilmiştir. (Karar no:161)

 

İlmi Konferanslar

 • Kurum adına beşinci konferansı Şili Sefiri Mannel Garraton vermiştir. (Karar no: 162)

İlmi Konferanslar serisinin devamına ve 1949 yılı için belirlenen konferansçılar:

 • İtalya sefaretine yapılan müracaat sonucu 1949 yılı başlarında iki profesörün getirtileceği (Karar No: 164/5) ve profesörlerden Guiseppe Bettimol ün cezacı, Prof. Alfonso Tesauro'nun anayasa hukukçusu olduğu ve konferanslardan ikisinin bu kişilerce verileceği, diğer konferansçıların A.Ü.H.F. Profesörlerinden Koschacher, T.C. Merkez Bankası Mali Müşaviri Prof. Namık Zeki Aral, İ.Ü.H.F. Ordinaryüs Prof. Ali Fuat Başgil, İstanbul Mektupçusu Osman Nuri Bey olarak kararlaştırılmıştır. (Karar no:164/16)

 

Serbest Kürsü Dersleri

Ders verecek kişiler saptanıncaya kadar, yeni bir ilmi mesai daha tesbit edilerek bu yıl "İhtisas Konferansları" adı altında açılacak seri konferansların birinci serisinin A.Ü.H.F. Profesörlerinden Faruk Erem tarafından ceza hukukumuzun tenkidi üzerine verdirilmesine ve konferansların azami on dersi geçmemesine karar verilmiştir. (Karar no: 164)

 

Öğrenci Müsabakası

Müsabakaya başvuran ceza üzerine dört eserin Prof. Faruk Erem tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir. (Karar no: 164)

 

1949 Yılı

Öğrenci Müsabakası

Kurum 1949 yılı müsabakasına katılan ceza hukuku konusunda Prof. Faruk Erem'in yaptığı tetkik sonucu; "Adam öldürme suçu" konusunda ortak çalışan Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencilerinden Sadık Akay ve Bedri Arslan'ın ödüllendirilmesine, ayrıca yine ceza hukuku konusunda "Adam öldürme suçu" üzerine Sayasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinden Süreyya Ilgaz'ın hazırladığı araştırmanın da ödüllendirilmeye layık görülmesi üzerine O'nun da ödüllendirilmesine karar verilmiş. (Karar no: 169)

 

İlmi Konferanslar

Konferansçılar: -A.Ü.H.F. Ordinaryüs Prof. Koşaker,- A.Ü.H.F.'den Prof. Faruk Erem,-Rauch (Prof. Hirş aracılığıyla), -Krispin ( Prof. Faruk Erem aracılığıyla), - Ragıp Sarıca, Recai Okandan, H. Nail Kubalı tarafından verilmesine karar verilmiştir. (Karar no: 170)

 

1950 Yılı

 • "En iyi demokrasi ancak vatandaşları asgari hukuk, vazife ve hak anlayışına erişmiş bulunan bir toplulukla kabili tahakkuktur" anlayışıyla Halk dersleri adıyla yeni bir faaliyet alanına girişilmesi prensip olarak kararlaştırılmıştır. (k.174)

 

1951 Yılı

 • Prof. Hirş İlim Heyeti üyeliğine getirildi. Tüzüğün Almanca, İngilizce ve Fransızca tercümelerinin yapılmasına karar verildi.

 

1952 Yılı

 • İtalyan Dışişleri Başkanı Prof. Gaspare Ambrozini ve Roma Üniversitesi Ceza Hukuku Profesörü Kriminolog Grispiny konferans verdi. Adakale Sokakta bulunan 20 Numaralı ev 39.700 liraya satın alındı.

 

1953 Yılı

 • Dünya Barolar Birliği'nin 5. Hukukçular Kongresi'ne Kurum'dan temsilci çağrıldı ancak, maddi yetersizlik nedeniyle temsilci gönderilemedi. Genel Kurul sonrası Görev paylaşımında Başkanlığa, Hüseyin Avni GÖKTÜRK; İkinci Başkanlığa Muzaffer KURBANOĞLU; Genel Sekreterliğe Hicri FİŞEK; ve saymanlığa Halil Sezai ERKUT getirildi. Önceki Başkan Refik Şevket İNCE Kuruma yaptığı hizmetlerinden dolayı Fahri Başkanlığa getirildi. İlim Heyetine ise Imran ÖKTEM, Mümtaz TARHAN, Hicri Fişek, Mukbil ÖZYÖRÜK ve Seha L. MERAY getirildi.

 

1956 Yılı

 • 20 Mayıs 1956 günü Genel Kurul yapılmış ve yeni Yönetim Kurulu görev paylaşımında; Başkanlığa Prof. Hüseyin Cahit OGUZOGLU, İkinci Başkanlığa Doç.Muammer AKSOY, Genel Sekreterliğe Doç. Necip BİLGE, ve saymanlığa Halil Sezai ERKUT getirildi.
 • Paris Hukuk Fakültesi Anayasa Profesörü Marcel PRELOT tarafından Hukuk Fakültesinde "Fransa'da kanunların Anayasaya uygunluğunun denetimi" konulu konferans verilmiştir.
 • Konferans vermek için Kurum'un davetlisi olarak Dr. Münci KAPANI ve Sahir ERMAN İstanbul'dan gelmişler ancak Valilik izin vermediği için konferans yapılamamıştır. Bu konferans broşür olarak basılmıştır.

 

1957 Yılı

 • Genel Kurul Sonucu yapılan görev paylaşımında Başkanlığa Doç. Muammer AKSOY, İkinci Başkanlığa,Turhan FEYZİOĞLU, Genel Sekreterliğe Doç. Münci KAPANI, ve saymanlığa Halil Sezai ERKUT getirildi.
 • "Kara İstiklâli" konusu üzerine Anket ve Mektup bastırılmasına, bütün hukukçulara gönderilmesine karar verilmiştir.
 • Abdullah Pulat Gözübüyük tarafından basılması isteğiyle gönderilen "Devletler arası ceza hukuku" adlı kitabın tekkikinin Dr. Hakkı Umay'a verilmesine karar verilmiştir.
 • Bu yılki ilk konferansın 30 Kasım 1957 günü verilmesine, ikinci konferansın Doç.Dr. Hicri Fişek tarafından verilmesine karar verilmiştir.
 • Hukuk alanında ilmi araştırmayı teşvik amacıyla bir müsabaka düzenlenmesine; müsabakaya profesör ve doçentlerden maada yurttaki bütün hukukçular, fakülte ve yüksek okul öğrencilerinin katılabileceği; birinci ve ikinci eserlerin kurum tarafından bastırılmasına (200 tanesi eser sahiplerine verilemesine) ve para ödülü verilmesine, ayrıca dereceye giremeyen eserlerden kurum tarafından uygun görülenlerin de bastırılabileceğine karar verilmiş .Müsabaka konuları: amme hukukundan 'Türkiye' de Toplantı Hürriyeti", hususi hukuktan "Türk Hususi Hukuku'nda Zilyetliğin Himayesi", sosyal hukuktan "Hukuki ve Sosyal Balamdan Gecekondu Meselesi" olarak belirlenmiştir.
 • Kurum İlim Heyeti üyeliklerine Doç. Dr. Haluk Tandoğan, Doç. Dr. Hamide Topçuoğlu, Doç. Dr. Hicri Fişek, Doç. Dr.Yaşar Karayalçın, Doç. Dr. Akif Erginay, Prof. Yavuz Abadan, Dr. Hakkı Uma, Kemal Galip Balkar, Prof. İlhan Lütem, Bahri Savcı, Prof. Necip Bilge, Doç. Dr.Kudret Ayıter ve Bekir Balta seçilmiştir.

 

1958 Yılı

 • Türkiye kütüphanelerinde mevcut hukuk kitaplarının tümünün yeri ve numarası ile gösterir bir "Türk Hukuk Katalogu" tesis etmeye karar verilmiştir.
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü'nün oda talebine olumlu yanıt verilebileceğine karar verilmiş.
 • Müsabaka için jüri heyetine: Gecekondu konusu için, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Jale Akipek ve Yavuz Abadan, Zilyetlik konusu için det Velidedeoğlu, Akipek ve Fahri Çalkın seçilmiş.
 • Ethem Menemencioğlu'nun "Millet ve Medeniyet Camiesı Nizamı"' broşürünün basılmasına karar verilmiştir.

 

1959 Yılı

Tüzük değişikliklerinin (Cemiyetler Kanunu ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince gereğinin yapılması için) Bşk.Muammer Aksoy, Doç. Dr. Münci Kapanı ve Prof. Ethem Menemencioğlu ile A.Pulat Gözübüyük'ten oluşan bir komisyona bırakılmasına karar verilmiş.

 • Broşür no. 106 "Laik Düşünce ve Hareketin Gerilemesindeki Tehlike"
 • Broşür no. 107 "Çift Meclis Sistemi"
 • Broşür no. 108 "Milletlerin yakınlaşmasında Mukayeseli Hukukun Tesiri"
 • "Ölünceye Kadar Bakma Akdi" isimli Doçentlik tezinin Kurum tarafından basılmasını isteyen İstanbul Hukuk Fakültesi Doçentlerinden Dr. Kenan Tunçomağ'ın bu eserinin kitap olarak basılmasına karar verilmiştir.

Hukuk Sözlüğü'nün yeni baskısının yapılabilmesi için temyiz mahkemesi ile üniversite mensuplarına ve barolara birer mektup yazılarak önceki basıda mevcut yanlışlar veya eksikler hakkında mutalaalarının sorulmasına karar verildi.

Yargıtay'ın örnek içtihatlarının yayınlanmasında ve analitik içtihat külliyatının Kurumca yayınlanmasında fayda olup olmadığının tetkik edilmesine karar verildi.Medeni Kanun'da değişiklik yapılması bahse konu olması nedeniyle bir "Medeni Kanun Kongresi" toplanmasına ve bu konuda gereken hazırlıkların yapılmasına ve bu amaçla Aksoy ve Ayiter'in Adalet Bakam ile temasa geçerek mümkün yardımın sağlanmasına karar verildi.

İktisadi tedbirler Kanun tasarısı hakkında Prof. Namık Zeki Aral'dan mutaalasını bildirmesi için mektup yazılmasına karar verildi.

Doç. Dr. İlhan Unat tarafından "Yeni Vatandaşlık Kanunu Tasarısı", Doç. Dr. Turan Güneş tarafından "Tatbikat ve Adalette Vazife Uyuşmazlıkları", Doç. Dr. Kudret Ayiter tarafından da "Hukuk ve Cezada Muhkem Kaziyelerin Karşılıklı Tesiri" konulu birer panel verilmesine karar verildi.

 

1960 Yılı

 • Kurumun tüzüğünde yazılı olduğu üzere "Hukuk Devleti prensiplerini yaymak ve savunmak" bakımından son zamanlarda kabul edilen bazı teşrii tasarruflar hakkında ilmi incelemeler yapılmak üzere üyelerden Doç. Dr. Turan Güneş ile Doç. Dr. Kudret Ayiter'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.
 • Kurum binasının temellerinin takviyesi için kurum binasının tahliyesine ve eşyaların muhafazası için bir yer kiralanmasına karar verildi.

 

1961 Yılı

 • Kurum eşyaların muhafazası için uygun bir yer aranmasının devamına karar verildi.

 

1963 Yılı

 • İhtilalden bu yana çıkmış olan Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Tutanaklarının temin edilmesine ve Resmi Gazete ile birlikte ciltlettirilmesine karar verilmiştir.
 • 8.3.1963 günü yeni yönetim kurulu toplandı.Kurumun en kısa zaman zarfında başlamak üzere Anayasaya aykırı Kanunlar ve Hürriyetlerle ilgili tartışmalı konferanslar vermesine ve ilk konferansın Prof Ragıp Sanca veya Prof. Faruk Erem'e tahsis edilmesine karar verildi.
 • Mayıs ayında bir hukukçular kongresi tertip edilmesine ve konunun sonraki toplantıda tespit edilmesine karar verildi.
 • Kurum Bilimsel Araştırma Kurulu üyeliklerine Recai Seçkin, Sunuhi Arsan, Hikmet Kümbetlioğlu, K.aglip Balkar, Prof. Dr. Kudret Ayiter, Prof. Dr. Faruk Erem, Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın, Prof. Dr. Fikret Arık, Muammer Aksoy, Haluk Tandoğan, Munci Kapani seçilmiştir.
 • İlk konferans "Tabii Hakim Kavramı ve Uygulanması" konusunda Prof. Dr. Faruk Erem tarafından verilmiştir.
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu VIII. Devre Genel Kurulu için Kurum temsilcisi olarak Doç. Dr. Nermin Abadan seçilmiştir.

 

1964 Yılı

 • Türk Hukuk Kurumu ile Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan "Hakimlerin Yetiştirilmesi ve Teminatı" konulu konferansı A.Ü.S.F. davetlisi olarak Ankara'da bulunan Alman Federal İdare Mahkemesi başkanı, Hür Berlin ve Göttingen Üniversiteleri İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku profesörlerinden Dr.Fritz Werner vermiştir.

 

1966 Yılı

 • Danıştay'ın Tehir İcra kararları üzerine konferanslar verdirilmesine (İkinci başkan Melahat Ruacan muhalif kalmıştır) ve ayrıca Laiklik üzerine de konferanslar verilmesine karar verilmiştir.

 

1967 Yılı

 • Yüksek Hakimler Kurulu'na seçilecek üyelerin seçimlerinin gecikmesi üzerinde duruldu. Bu konuda bir açık oturum düzenlenmesine ve bunun için Yargıtay Başkam Imran Öktem, Yüksek Hakimler Kurulu Başkam Suphi Örs, Prof. Dr. Baki Kuru, Prof. Dr. Turan Güneş ve Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz'ın konuşmacı olarak davet edilmelerine karar verildi.
 • Bina hakkında Mimar Kaya Kara ile yapılacak mukavelenin kabulüne ve imzalanmasına karar verildi.
 • Kurum tarafından basılmış olan "Danıştay Kararlan ve Yürütmenin Durdurulması"-Yazarları: Prof. Dr. Yaşar Karayalçın, Prof. Dr. Ragıp Sanca, Prof Dr. Lutfî Duran- konulu kitaba yazar Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'ın talebi üzerine bir açıklama yaparak ilave edilmesine karar verilmiştir.
 • Türk Hukuk Lûgatı'nın ikinci baskısına ait projenin hazırlanması için Prof. Dr. Baki Kuru ile Doç. Dr. Tuğrul Ansay ve üçüncü bir kişinin görevlendirilmesine karar verildi.
 • Temel Hak Ve Hürriyetler konusundaki tasan hakkında bir açık oturum yapılmasına karar verildi.
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsilen Doç. Dr. Mümtaz Soysal'ın seçilmesine karar verilmiştir.
 • Bilimsel Araştırma Kurulu Üyeliklerine ; İmran Öktem, İbrahim Senil, Vecihi Tonik, Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu, Prof. Dr.Seha L. Meray, Prof. Dr.Kudret Ayiter, Prof. Dr. Turan Güneş, Prof. Dr. Münci Kapani, Prof. Dr.Haluk Tandoğan, Doç. Dr. Mümtaz Soysal, Doç. Dr.Uğur Alacakaptan, Ergun Özbudun seçilmiştir.
 • "Hukuk Düzenimizin Temel Sorunları" konulu bir Yarışmanın düzenlenmesine karar verilmiştir.
 • Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda bazı Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili karar hakkında görüşülerek bu kararlar ile müzakere tarzını kınayan bir bildiri yayınlanmasına karar verildi.(Karar no:260) BİLDİRİ:
 Yayınlanan Bildiri Metni
 • Bazı Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi ile Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'ndaki müzakerelerin cereyan tarzı ve alman kararlar karşısındaki görüşümüzü kamu oyuna duyurmak isteriz.
 • Görüşmeler sırasında bir kısım parlamento üyeleri ismen zikrettikleri bazı yargıçlar hakkında onları küçük düşürmeğe ve baskı altında tutmağa yönelen deyimler kullanmışlar ve böylece Anayasanın "hiçbir organ, makam, merci, veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir veya talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" diyen 132 inci maddesine aykırı bir tutum içine düşmüşlerdir.
 • Hukuk Devletinin bütün gerekleriyle kurulup yaşamasını kendisine amaç edinen Kurumumuz, bu davranışı şiddetle takbih eder, böyle bir anlayış içinde cereyan eden görüşmeler sonunda Komisyonun bir Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki kararında üzüntü ile karşıladığımız nokta dokunulmazlığının alelade bir suç dolayısıyla değil, asıl korunması gereken düşünce özgürlüğü ile ilgili suç isnatları dolayısıyla kaldırılmış olmasıdır.
 • Dokunulmazlık müessesesi, siyasi görüşlerinden hoşlanılmayan parlamento üyelerinin adli kovuşturmalarla görevlerinin aksatılmasını önlemek amacını güden bir teminattır. Bu teminat henüz kökleşmemiş parlamenter demokrasilerde rejimin gereği gibi işleyebilmesi için hayati bir önem taşır.
 • Bu bakımdan son görüşmeler esnasında Komisyon çoğunluğuna hakim olan ve demokratik Hukuk Devletini temelinden sarsabilecek nitelik taşıyan zihniyeti büyük bir endişe ile izlediğimizi beyan etmeyi bir ödev sayarız.

 

1968 Yılı

 • "Hukuk Düzenimizin Temel Sorunları" konusunda düzenlenen yarışma sonucu jüri üyeleri derece için yeterli nitelikte yazı ile katılanın bulunmadığını tespit etmişler. Ancak jüri Türk Hukuk Kurumu'nun Türk Hukukçularını Temel Hukuk Sorunları üzerine düşünmeye teşvik amacım da göz önünde bulundurarak ilan edilmiş ödülleri mansiyon olarak verilmesini kararlaştırmıştır.
 • Fikri Şişmanlar' a 1500 lira değerinde birinci mansiyon, Şanlı Arslangül' e 1000 lira değerinde ikinci mansiyon, Beria Onger' e 500 lira değerinde üçüncü mansiyon verilmesine kararlaştırmıştır.
 • Anayasa bakımından Özel Yüksek Okullar hakkında bir açık oturum düzenlenmesine karar verilmiş.

 

1969 Yılı

 • Türk Hukuk Kurumunun yeni yapılan mukavele gereğince kendi malı olarak ayrılan Bodrum, Zemin ve birinci katların tamamının esas yapıları bitmiş olduğu ve bunlardan Bodrumun Kurum kitaplarının muhafazası için depo olarak, zemin kattaki iki salon ile iki odanın ve ayrıca zemin kattan merdivenlerle yukarı çıkılan birinci kattaki 3 No. lu arka bahçeye bakan Küçük dairenin parkeli salonunun, Büro, Başkanlık odası, Yönetim Kurulu Toplantı salonu, Konferans salonu ve lokal gibi Kurum hizmetlerinde kullanılmasına karar verildi.
 • Devrimci yayınlara abone olunmasına karar verildi.
 • Anayasa değişikliği istekleriyle ilgili olarak hukukçulardan görüşlerinin tespitine karar verilmiştir.
 • 7 Haziran 1969 tarihinde Mümtaz Soysal'ın, kendisinin uygun göreceği bir tarihte Münci Kapani'nin, 14 Haziran 1969 tarihinde Doç. Dr. Mukbil Özyörük' ün "Özel Kuruluşlar" konusunda ve Prof. Dr. Muammer Aksoy' un 21 Haziran 1969 tarihinde "Son Anayasa Değişiklikleri" konusunda birer konferans vermelerine karar verilmiştir.
 • Kayseri olayları hakkında (Türk Öğretmenine karşı girişilen vahşice saldırı hakkında) bir bildiri yayınlanmasına ve gazetelere verilmesine karar verilmiştir.
 • "Tunceli Olayları" üzerine yapılan konuşma sonunda bu olay hakkında bir bildiri yayınlanmasına ve basına verilmesine karar verildi.
 • "Alkılıç Davası" dolayısıyla dünya hukuk otoritelerine yazılacak mektuplardan Almanca olacaklar için Almanca'ya çeviri yapabilecek mütercim bulunmasına karar verilmiş.
 • Yılbaşında ilan edilmek üzere her yıl bir "Yılın Hukukçusu" seçilmesine prensip olarak kabul edilmiş.

 

1970 Yılı

 • Kurum binasının tapu işlemlerinin tamamlanması ve müteahhit Kaya Kari tarafından satışları yapılıp da tapu işlemleri sonuçlandırılmayan 7,8,15Nolu dairelerin tapu işlemlerinin yapılabilmesi için Tapu Dairesince istenen yönetim Kurulu karan alınmıştır.

 

1975 Yılı

 • Türk Hukuk Lûgatı'nın yeniden basılması için çalışmalara başlanması kararlaştırılmış ve bu işin örgütlenmesi ve yürütülmesi görevini Hicri Fişek kabul ettiğini bildirmiştir.

 

1976 Yılı

 • Kurumla ilgili işleri ve davaları takip için dilediği avukatı tutmayı vekaletname düzenlemeye Başkan Prof. Dr. Muammer Aksoy yetkili kılındı. ( Ankara Barosu Avukatlarından CEMAL REŞİT EYÜPOĞLU vekil tayin edilmiş.)

 

1979 yılı

Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu kurumun mahkemelerde, icrada bütün işlerinin takibi ve kurumu temsil hususunda Yönetim kurulu üyesi Av. Nail Gürman' a genel vekaletname verilmesini ve vekaletnamede Ahzu Kabzı yetkisi ve tüm diğer yetkilerin kendisine verilmesini karar altına alınmıştır.

 

1990 Yılı

 • "TCK 163 cü maddesi ve laiklik ilkesi" konusunda kurum Başkanı Muammer Aksoy tarafından 20.01.1990 Cumartesi günü saat 14: 00'te konferans salonunda bir konferans verilmesine karar verildi.
 • "TCY 141,142, ve 163 üncü maddelerinin ve temel hak ve özgürlüklerine dayalı çoğulcu demokratik düzen" konulu bir panel düzenlenmesine karar verildi.
 • 31 OCAK 1990 Kurum Başkanı Prof.Dr.Muammer AKSOY evine girerken silahlı saldırı sonucu öldü.
 • Yönetim kurulu tam mevcutlu olarak toplanarak Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy' un karanlık güçlerce katledilmesinin derin üzüntüsü ve nefretiyle; Genel Başkanımızın anısı önünde saygıyla eğilerek aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir. 28.02 1990 günü Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kurum Başkanlığı'na Kazım YENİCE oy çokluğu ile seçildi.
 • Konferans salonuna Prof. Dr. Muammer AKSOY adının verilmesi kararlaştırıldı.
 • "Danıştay Yasasında ve İdari Yargılama Yasasında Değişiklikler" konulu açık oturumun 17 Şubat 1990 cumartesi günü saat 14:00'te yapılmasına karar verildi.( Açık oturuma katılanları: A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Metin Günday, Danıştay 5. Daire Başkam Nuri Alan ve siyasi partilerin birer temsilcileri)
 • Prof. Dr. Muammer Aksoy ile ilgili yayınlanmış haber ve yazıların toplanmasına ve özetlenmesi için Berat Sancar ve Reşat Kadayıfçılar'ın görevlendirilmesine, bu çalışmalar tamamlandığında Sayın Aksoy’un anısına bir kitap haline getirilmesine karar verildi. (çalışma sonuçsuz kaldı)
 • Türk Hukuk Kurumu' nun "Bilim Kurulu" nun oluşturulması çalışmalarının organize edilmesi ve bu kurum içindeki faaliyetlerin Türk Hukuk Kurumu Temsilcileri olarak hareket etmek üzere, Ahmet Kılıçoğlu, Anıl Çeçen ve Tezcan Çakır'ın görevlendirilmelerine karar verildi.
 • Bilim Kurulu adaylığına, Ahmet Boyacıoğlu, Oya Araslı, Ruşen Keleş, Yahya Zabunoğlu, Alparslan Işıklı, Hikmet Sami Türk, Metin Günday, ile temas kurularak muvafakatlarının alınmasına karar verildi. Bilim Kurulu için yapılan temaslara göre Ahmet Boyacıoğlu, Prof. Dr. Metin Günday, Doç. Dr. Maksut Mumcuoğlu'nun, Prof. Dr. Ramazan Arslan, Oya Araslı, Yekta Güngör Özden'in kabullerine karar verildi.
 • 26 Mayıs 1990 Cumartesi günü yapılacak 413-414 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili "Olağanüstü Hal ve Kanun Hükmünde Kararnameler" başlıklı açık oturum için, Anıl Çeçen'in yönetiminde, Prof. Dr. Yahya Zabunoğlu, Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, Prof. Dr. Metin Günday, Doç. Dr. Yavuz Sabuncu'nun konuşmacı olarak davet edilmelerine karar verildi.
 • 2 Haziran 1990 tarihinde siyasi parti temsilcileri (SHP, ANAP, DYP, DSP, RP ) katılımı ile "Olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnameler" konusunda açık oturumun yapılmasına karar verildi.
 • Bilim Kuruluna Prof. Dr. Yaşar Karayalçın, Prof. Dr. Sabih Arıkan, Doç. Dr. Yıldırım Uler, Kemal Gözler'in üye olarak seçilmesine karar verildi.
 • Kurum eski Başkam Prof. Dr. Muammer Aksoy'un hukuk konusundaki yazı ve araştırmalarının derlenmesi konusunda Doç. Dr. Anıl Çeçen'e yetki verilmesine karar verildi. (çalışmadan sonuç alınamadı)
 • Türk Hukuk Kurumunca hazırlanması düşünülen T.H.Lûgatı’nın yeniden basının güncelleşmesi konusunun bilim kuruluna intikal ettirilmesine karar verildi.
 • T.B.B. tarafından DTCF'de düzenlenecek olan adli yılın açılışı dolayısıyla bildiri yayımlanmasına oybirliği ile karar verildi.
Yayınlanan Bildiri Metni
 • Türk Hukuk Kurumu (Derneği) Yönetim Kurulu Bildirisi Adli ara verme sonunda 6 Eylül 1990 günü Yargıtay'da yapılacak toplantıda, sayın Yargıtay Başkanı'nın, Türkiye Barolar Birliği sayın Başkanından, bu toplantıda yapacağı konuşmanın yazılı metnini -hem de aylar öncesi, süreye bağlayarak- istemesi anlaşılır ve benimsenebilir bir tutum değildir.
 • Davranış, yılardır sürüp gelen, yargıda olumlu izlenimleri bilinen geleneksel uygulamaya da aykırıdır. Ayrıca bunun sav-savunma-yargıç arasındaki sacayağını zedelemesinden ve karşılıklı güvenin sarsılmasından kaygı duyarız.
 • Bu nedenlerle Yönetim Kurulumuz bu olumsuz davranışı üzüntüyle karşılamakta ve düzeltileceğini ummaktadır.
 • Kurumumuz üyelerini, T. Barolar Birliğince, aynı gün Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde düzenlenen toplantıya katılmaya davet ediyoruz.
 • 22 Eylül 1990 cumartesi günü "Anayasa'nın 92. Maddesi ve yasama yetkisi" konulu panel yapılmasına; panel yöneticisinin Berat Sancar, konuşmacı olarak Prof. Dr. Oya Araslı, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu' nun katılmalarına karar verildi.
 • 20 Ekim 1990 Cumartesi günü "Anayasal Düzende Yüksek Yargının Yeri" konulu Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu'nun panelin yöneticisi; Anayasa Mahkemesi Emekli Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, Danıştay 5. Daire Başkam Nuri Alan, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkam Sami Selçuk, A.Ü.H.F. 'den Prof. Dr. Metin Günday ile Sayıştay Genel Kurul Raportörü Hasan Baş'ın konuşmacı olarak katılmalarına karar verildi.
 • 17 Kasım 1990 Cumartesi günü "Ölüm Cezası" konulu bir panel düzenlenmesine; panelin Av. Talay Şenol tarafından yönetilmesine; konuşmacı olarak Prof. Dr. Nevzat Toroslu, Türkiye Barolar Birliği Eski Başkanı Teoman Evren, SHP Hakkari Milletvekili Cumhur Keskin, ANAP Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş, DYP Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun katılmalarına karar verildi.
 • Nahit Saçlıoğlu'nun 1977 yılında Seha L. Meray ile birlikte "Yılın Hukukçusu" seçildiği halde, bunun o günkü koşullar da kendisine intikal ettirilmediğini iletmesi üzerine; ibra ettiği belgeler değerlendirilerek yılın hukukçusu seçildiğine ilişkin plaket verilmesine karar verildi.
 • "Laiklik ve 1982 Anayasası" ve " Laiklik ve Ana. 163. maddesi" konulu panel hazırlığı için Üstün Günsan ve Anıl Çeçen'in görevlendirilmesine karar verildi.

 

1991 yılı

 • 19.01.1991 Cumartesi günü "Parlamenter Sistem, Başkanlık-Yarı başkanlık Sistemleri ve Türkiye" panel hazırlığı için Ahmet Kılıçoğlu ve Anıl Çeçen’in görevlendirilmesine karar verildi.
 • Prof. Muammer Aksoy'un ölüm tarihi dikkate alınarak, o tarihte panel düzenlenmesine eşi ile oğluna plaket verilmesine karar verildi.
 • 31 Ocak 1991 Perşembe günü 17.00-19.00 saatleri arasında Muammer Aksoy için "Anma Toplantısı yapılmasına; Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, Prof. Dr. Metin Günday, Yazar Uğur Mumcu, Prof. Dr. Cahit Talaş, Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu'nun konuşmacı; Türk Hukuk Kurumu Başkanı Kazım Yenice' nin yönetici olarak katılmalarına karar verildi.
 • Vefat nedeniyle ve bağlantı kurulamayan, aidat yatırmayan üyelerin silinmesi yeni kayıtların defterde yenilenerek bu kayıtlara göre işlem yapılmasına karar verildi.
27 Nisan 1991 ile 25 Mayıs 1991 tarihleri arasında sırasıyla;
 • • Yeni Anayasada Devlet ve Hükümet Sistemi
 • • Yeni Anayasada Temel hak ve Özgürlükler
 • • Yeni Anayasada Yasamanın Yeri
 • • Yeni Anayasada Yargının Yeri
 • • Yeni Anayasada Yürütmenin Yeri konulu panellerin düzenlenmesine karar verildi.

 

 • 14 Haziran 1991 Cuma günü saat 20.00'da Demetevler Demet Restoranda Türk Hukuk Kurumunun 57. yıldönümünü kutlama gecesi yapılmasına ve yetkili heyetçe gecede piyango düzenlenmesine ve gazete çıkarılmasına karar verildi. (Daha sonra ileri bir tarihe ertelenmiştir.)
 • 27 Nisan 1991 Cumartesi günü, Yönetici Av. Talay Şenol; Konuşmacılar Prof. Dr. Oya Araslı, Prof. Dr. Türker Alkan, Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu ve Kazım Yenice olmak üzere "Devlet ve Hükümet Sistemleri" konusunda panel düzenlenmesine karar verildi.
 • 4 Mayıs 1991 Cumartesi günü Yönetici; Başkan Kazım Yenice veya Av. Talay Şenol, Konuşmacılar; Prof. Dr. Bülent Daver, Prof. Dr. Yahya Zabunoğlu, Doç. Dr. Nurkut İnan ve Av. Nevzat Helvacı olmak üzere "Anayasada Temel Hak ve Özgürlükler" konulu; 11 Mayıs 1991 cumartesi günü Yönetici Prof. Dr.Ahmet Kılıçoğlu, Konuşmacılar; Prof. Dr. Cem Eroğlu, Doç. Dr. Mehmet Turhan, Av. Seyfi Oktay ve Av. Şinasi Özdenoğlu olmak üzere "Anayasada Yasama Gücü Nasıl Düzenlenmelidir?" konulu; 18 Mayıs 1991 Cumartesi günü Yönetici Av. Gürer Sönmez, Konuşmacılar; Prof. Dr. Ramazan Arslan. Doc. Dr. Maksut Mumcuoğlu Yekta Güngör Özden, Av. Atilla Sav olmak üzere "Anayasada Yargının Gücü Nasıl Düzenlenmelidir?" konulu; 25 Mayıs 1991 Cumartesi günü Yönetici; Doç. Dr. Anıl Çeçen, Konuşmacılar; Prof. Dr. Metin Günday, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Doç. Dr. Yıldırım Uler, Av. Özdemir Özok olmak üzere "Anayasada Yürütme Gücü Nasıl Düzenlenmelidir?" konulu paneller düzenlenmesine ve bu panellerin Prof.Dr.Muammer AKSOY Salonunda yapılmasına karar verildi.
 • Türk Hukuk Lügatı' nın zenginleştirilerek yenilenmesi ve basılması girişimleri çerçevesinde, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Mümtaz ( Pehlivanlı ile görüşülmesine ve Devlet yardımı konusunun Başbakana intikal ettirilmesi hakkında bilgi verildi. Yeni sözlük için Başbakanlık ve Türkiye Halk Bankası tarafından maddi yardımda bulunulması halinde bu konuda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildi.
 • 23 Kasım 1991 Cumartesi günü "Seçim Sistemleri ve Türkiye' deki Uygulamalar" konulu panel düzenlenmesine; Panele Prof. Dr. Oya Araslı,Av. Alparslan Pehlivanlı, Av. Atilla Sav, Milletvekili Yaşar Topçu ve Prof. Dr. Hikmet Sami Türk' ün konuşmacı olarak; Kazım Yenice' nin yönetici olarak katılmasına karar verildi.
 • Türk Hukuk Kurumu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Dil Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği' nin birlikte 11 Kasım 1991' de Anayasa Mahkemesi Büyük Salonunda düzenledikleri "Atatürk' ü Anma" toplantısına Kurum adına Başkan vekili Talay Şenol konuşmacı olarak katılmıştır.
 • 5 Aralık 1991' de ODTÜ'de Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından hazırlanan "Türkiye'de Anayasa Sorunu" konulu panelde, Başkan Kazım Yenice konuşmacı olarak katılmıştır.
 • 13-14 Aralık 1991 günlerinde Anayasa konusunda Çağdaş Hukukçular Derneği' ce düzenlenen panele Kurum adına Anıl Çeçen' in katılması uygun görülmüştür.
 • 21 Aralık 1991 Cumartesi günü "Vergi Reformu ve Vergide Adalet" konulu panel düzenlenmesine; Yönetici olarak Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, Konuşmacı olarak Danıştay Üyesi Erol Çırakman, Prof. Dr. Nami Çağan ve Prof. Dr. Ahmet Kumrulu'nun katılmalarına karar verildi. (Daha sonra ileri bir tarihe ertelenmiştir.)
 • Adalet Bakanlığı'nda "1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" üzerinde çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak komisyona, Kurumu temsilen Av. Üstün Günsan'ın katılmasına; "1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı" taslağı üzerinde yapılacak çalışmalara da Av. Sadık Erdoğan' ın katılmasına karar verildi.
 • "Atatürk Devrimlerine dayanan Türk Hukukunun gelişmesine hizmet etmeyi başlıca amaç sayan ve konu edinen Kurumumuz Yönetim Kurulu, Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı' nın basına yansıyan Atatürk hakkındaki yakışıksız sözleri üzerine 2908 sayılı Dernekler Kanunu' nun 44. maddesine göre 13 Aralık 1991 günü toplandı. Konu görüşüldü. Aşağıda yazılı hususların bir bildiri halinde kamuoyuna duyurulmasına oybirliğiyle karar verildi:

 

Yayınlanan Bildiri Metni

Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Bugün Hasan Mezarcı rahat konuşabiliyorsa, bunu Atatürk ve arkadaşlarının getirdiği laik demokratik düzene borçlu olduğunu unutmamalıdır.

Yurdumuzda insanca ve uygarca yaşama yolunu açan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e, milletvekili dokunulmazlığı arkasına sığınarak saldırıda bulunma bir marifet sayılamaz.

Çırpınmalar, öfkeler boşunadır. Demokrasi bir özgürlük ve uygarlık düzenidir. İnsanlara, onların düşüncelerine ve inançlarına saygı demokrasiye inanmanın vazgeçilmez koşuludur. Türk Ulusu bunu benimsemiştir. Türkiye 'yi bir şeriat devleti haline getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Demokrasi ve özgürlük, milletvekili de olsa kimseye suç işleme izni vermez. Türk Hukuk Kurumu olarak yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu çirkin saldırıyı nefretle kınadığımızı Türk kamuoyuna saygıyla duyururuz. 13 Aralık 1991

 

1992 Yılı

 • Otuz iki yıl Kurum'a başkanlık eden Prof. Dr. Muammer Aksoy'un öldürülüşünün ikinci yıldönümünde, adına bir anma toplantısı yapılmasına; Toplantının ADD ve Mülkiyeliler Birliği ile birlikte düzenlenmesine; 1 Şubat 1992 Cumartesi günü A.Ü. DTCF Farabi Salonunda gerçekleştirilmesine; Anma toplantısına konuşmacı olarak ADD Genel Başkanı Arif Çavdar, Metin Günday, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Alpaslan Işıklı, yazar Uğur Mumcu, Anayasa Mahkemesi Başkam Yekta Güngör Özden ve Türk Hukuk Kurumu Başkam Kazım Yenice' nin katılmalarına karar verildi.
 • 7 Mart 1992 Cumartesi günü Anayasa Mahkemesi Konferans Salonunda "Vergi Reformu ve Vergide Adalet" konulu panel düzenlenmesine; Yönetici olarak Prof. Dr. Ahmet Kumrulu, Konuşmacı olarak Danıştay Üyesi Erol Çırakman, Milletvekili Prof. Dr. Nami Çağan, H.Ü.'den Prof Dr. Sadık Kırbaş, Maliye ve Gümrük Bakanlığından Gelirler Genel Müdür Yrd. Nevzat Saygılıoğlu' nun katılmalarına karar verildi.
Kurumun Bilimsel Araştırma Kurulu'nun aşağıdaki isimlerden oluşmasına:
 1. Prof. Dr.Nevzat Toroslu,
 2. Prof. Dr.Ramazan Arslan,
 3. Prof. Dr.Anıl Çeçen,
 4. Prof. Dr.Oya Araslı,
 5. Prof. Dr.Yaşar Karayalçın,
 6. Prof. Dr.Ahmet Kılıçoğlu,
 7. Prof Dr.Sabih Arkan,
 8. Yekta Güngör Özden,
 9. Kazım Yenice,
 10. Ahmet Boyacıoğlu,
 11. Güven Dinçer,
 12. Doç. Dr.Cüneyt Ozansoy,
 13. Prof. Dr. Selahattin Keyman,
 14. Atilla Elmas,
 15. Ahmet İyimaya
 • Koalisyon Partilerince yürütülmekte olan Anayasa Değişiklik Önerileri hakkında Kurum görüşüne esas olacak çalışmayı yapmak üzere bir yan kurul kurulmasına, üyelerin aşağıda adlan belirtilen kişilerden oluşmasına;
 • Prof. Dr. Oya Araslı, Prof. Dr. Yahya Zabunoğlu, Kazım Yenice, Soner Kocabey, Prof. Dr. Nevzat Toroslu, Prof. Dr. Anıl Çeçen,Atilla Sav,Talay Şenol 
 • 27 Haziran 1992 Cumartesi günü Prof Dr. Eralp Özgen'in "Savunma Hakkı ve Ceza Yargılamasında Yeni Gelişmeler" konulu konuşması için toplantı yapılmasına karar verildi.
 • Anayasa Değişikliği ile ilgili görüş açıklaması olarak Kurum Bildirisinin yayınlanmasına karar verildi:

 

Yayınlanan Bildiri Metni
 • Türk Hukuk Kurumu 'nun Anayasa Değişikliği ile İlgili Görüş Açıklaması
 • 1982 Anayasası gerek özü ve içeriği, gerekse hazırlanış, sunuluş ve kabul ediliş süreci ile ülkemizde demokratik gelişmenin Önüne çok önemli bir engel olarak durmaktadır.
 • Türkiye'nin insan haklarına ve temel özgürlüklere dayanan, hukuk yolu ile çoğulcu demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işlemesini sağlayan, hem içeriği, hem de kabul yöntemi bakımından demokratik bir Anayasa'nın yapılmasına gerek duyulduğu açıktır.
 • Bugün görevde bulunan Ortak Hükümet kurulurken, uzlaşmanın temellerini belirleyen Protokolde ve T.B.M.M. 'den güvenoyu alan Programında;
 • Özgürlükçü, katılımcı ve her anlamda tam demokratik bir rejimin Türk Milletinin vazgeçilmez, feda edilmez, Ödün verilmez yaşam tarzı olduğu belirtilmiş; Hukukun Üstünlüğünü ilke sayan, tam demokratik ve çoğulcu sistemi öngören, çağdaş bir Anayasa' ya ihtiyacı bulunduğu kabul edilmiştir.
 • Böyle bir Anayasa' nın, Paris Şartı'nın da öngördüğü katılımcı demokrasinin tüm koşullarının, insan haklarının, kişi hak ve özgürlüklerinin ve sendikal hakların ileri ülkelerde öngörülen oranda yer almasını sağlayacağını; böylece Türkiye 'nin uygar dünya ile bütünleşmesinde önemli bir adım oluşturacağını kabul ederek; kişi ve kurumların hak ve özgürlüklerinin bu Anayasada çağımızın en gelişmiş anlayışı ile yer alacağı öngörülmüştür.

 

 • Özü ve kapsamı bakımından bu genişlikte ele alınan bir anayasa için toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, her düşüncenin sahipliğini duyacağı bir toplumsal uzlaşma sağlayıncaya kadar ivedi konularda parçalı değişikliklere gidilebileceğinin savunulduğu görülmektedir. Bu amaçla; -Cumhurbaşkanlığı kurumunun parlamenter sistemin gerekleriyle uyumlu bur konuma kavuşturulması;
 • - Üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanınarak, YÖK sisteminin kaldırılacağı, yüksek Öğretim kurumlarının kendilerini yönetmesinin sağlanacağı;
 • Radyo ve televizyon yayınlarındaki devlet tekelinin kaldırılacağı;
 • Basın özgürlüğünün, yurttaşın gerçeği öğrenme ve doğru haber alma hakkının güvence altına alınacağı;
 • Anayasanın geçici maddelerinde yer alan ve hukuk devletini işlemez kılan bir dönemin uygulamalarını yargı denetiminden uzak tutan hükümlerin kaldırılacağı;
 • Çalışma yaşamı ve sendikalara ilişkin hükümlerin İLO ilkelerine uygun hale getirileceği;
 • Memurları da kapsayacak biçimde tüm çalışanların sendika kurma hakkının tanınacağı;
 • Yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin gerçek anlamda sağlanacağı,"doğal yargıç " ilkesinin tüm yargıya egemen olacağı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 'nun yargı bağımsızlığı ilkesine göre yeniden düzenleneceği vaat edilmiştir.
 • Hükümete ortak partilerin öncülüğü ile bugünlerde T.B.M.M. de görüşülmekte olan Anayasa değişikliklerinin yalnızca siyasal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak isteyen bir kapsamda tutulması ise toplumda büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştır.
 • Hükümeti oluşturan siyasal partilerin yetkililerince bir yandan yalnızca değişiklik önerisinde yer alan konularda uzlaşma sağlanabileceği için konunun bu kapsamda ele alındığı belirtilirken; öte yandan anayasa değişikliklerine devam edileceğinin söylenmesi de inandırıcılığı büsbütün zedelemektedir.
 • Devletin temel yapısını oluşturan anayasaların, yönetmelik değiştirilir gibi her gün parça parça ve yeniden ele alınması; kamuoyunu sürekli anayasa değişikliği baskısı altında tutmakla kalmayacak, Özünde anayasa düşüncesine saygıyı sarsacaktır. Bunun sakıncaları ise bellidir.
 • Türk Hukuk Kurumu, Hükümetçe 12 Eylül Hukuku artıklarının ortadan kaldırılması ve programında öngörüldüğü gibi T.C. Devletim insan haklarına bağlı bir demokratik hukuk devleti haline getirecek bir Anayasanın oluşturulması için gerekli ciddi çabanın harcanmasını beklediğini kamuoyunun bilgisine sunar. 06 temmuz 1992 
 • 10 Kasım 1992'de Anayasa Mahkemesi Dil Derneği ve Kurum, Atatürk'ü anma toplantısı düzenlemiştir. Bu toplantı Anayasa Mahkemesi Toplantı Salonunda yapılmıştır, ayrıca, 14 Kasım 1992 "Basın Özgürlüğü" konusunda Oktay EKŞİ'nin konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi, 21 Kasım 1992'de "Kooperatifçilik" konulu bilimsel toplantı ve 28 Kasım 1992'de "Hukuk Yargılama Usulünde Yeni düzenlemeler" konulu açık oturum düzenlenmiştir.
 • Kültür Bakanı makamında yapılan toplantıya Kurumu temsil etmek üzere II. Başkan Av.Talay ŞENOL katılmıştır.
 • İnsan Hakları Günü nedeniyle 10 Aralık 1992 'de anma toplantısı yapıldı. Toplantıya, Yekta Güngör ÖZDEN, Önder Sav, ve Prof. Dr. Cahit TALAŞ konuşmacı olarak katıldı.
 • "Basın Ahlakı ve Hukuk" konulu söyleşi Emin ÇÖLAŞAN'ın konuşmacı olarak katılımıyla 19 Aralık 1992'de yapıldı.
 • "Yeni Gelişmelerle CMUK" konusunda bir açık oturum yapıldı. 26 Aralık 1992'de yapılan ve Av. Erkan YÜCEL'in yönettiği açık oturuma Prof. Dr. Nevzat TOROSLU, Doç. Dr. Sami SELÇUK ve Erdal MERDOL konuşmacı olarak katıldı.

 

1993 Yılı

Türk Hukuk Kurumu'nun Kuruluşundan Günümüze Başkan, Başkan Yardımcıları, Yazman Ve Sayman Üyeleri

Başkanlar;

 • Refik Şevket İNCE Manisa Saylavı
 • Kemal TURAN Isparta Saylavı
 • Süreyya ANAMUR Trabzon Saylavı
 • Atıf AKGÜÇ
 • Hüseyin Avni GÖKTÜRK Adalet Bakanı - Niğde Saylavı
 • Prof. Dr. Hüseyin Cahit OĞUZOĞLU
 • Prof. Dr. Münci KAPANİ
 • Prof. Dr. Muammer AKSOY
 • Kazım YENİCE
 • Atila SAV
 • Teoman EVREN
 • Yekta Güngör ÖZDEN
 • Talay ŞENOL
 • Erkan YÜCEL
 • Tuncay ALEMDAROĞLU
 • Sabih KANADOĞLU
 • Yaşar ÇATAK

 

Başkan Yardımcıları;

 • Kemal ÜNAL
 • Kemal TURAN
 • Hüseyin Avni GÖKTÜRK
 • Rıfat ALABAY
 • Muzaffer KURBANOĞLU
 • Prof.Dr. Muammer AKSOY
 • Prof.Dr. Turhan FEYZİOĞLU
 • Prof. Dr. Münci KAPANİ
 • Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK
 • Melahat RUACAN
 • Rauf ÇAPAN
 • Doç.Dr.Mukbil ÖZYÖRÜK
 • Ahmet TAHTAKILIÇ
 • Bahri SAVCI
 • Halit ÇELENK
 • Talay ŞENOL
 • Erkan YÜCEL
 • M. Bülent AKÇAMETE
 • Tülay YILMAZ
 • Hakkı Suha OKAY
 • Ahmet Münci ÖZMEN

 

Genel Sekreterler (Umumi Katip)

 • Prof. Dr. Nihat ERİM
 • Prof. Dr. Bülent Nuri ESEN
 • Zühtü Hilmi VELİBEŞE
 • Nejat ÖZOĞUZ
 • Prof. Dr. Faruk EREM
 • Prof. Dr. Hicri FİŞEK
 • Doç. Dr. Mukbil ÖZYÖRÜK
 • Prof. Dr. Necip BİLGE
 • Prof. Dr. Münci KAPANI
 • Prof. Dr. Kudret AYİTER
 • Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK
 • Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN
 • Prof. Dr. Yıldırım ULER
 • Prof. Dr. Rona AYBAY
 • Nail GÜRMAN
 • Talay ŞENOL
 • Üstün GÜNSAN
 • Reşat YALIN
 • Erkan YÜCEL
 • Ali SARIGÜL
 • M. Hadimi YAKUPOĞLU
 • Fevzi ÇAMLI
 • Nail GÜRMAN
 • Berna ÖZPINAR
 • Tülay YILMAZ
 • Hasan TECİM
 • Mustafa Gökhan TEKŞEN
 • Demir AKAN

 

Saymanlar (Muhasip)

 • Halil Sezai ERKUT
 • Prof. Dr. Turan GÜNEŞ
 • Özer DERBİL
 • Rauf ÇAPAN
 • Uğur MUMCU
 • Yaşar ÇATAK 
 • Rıfat ERTEM
 • Reşat KADAYIFÇILAR
 • Özdemir ÖZOK
 • Berat SANCAR
 • Sadık ERDOĞAN
 • Erkan YÜCEL
 • Hasan TECİM
 • Serruh KALELİ
 • Ünsal BİLDİRGEN
 • Cumhur TUTYOL
 • M. Hadimi YAKUPOĞLU
 • İ. Cumhur BOZKURT
 • Hasan TECİM
 • Ali Hikmet AKILLI
 • Hasan TECİM
 • Meral ERDOĞAN

 

Üye Bilgi Güncelleme

Not: Güncellemeler üye onayı alındıktan sonra yapılmaktadır.

Üyelik Başvurusu