Ana SayfaArşivMakalelerANKARA KALESİ – 324

ANKARA KALESİ – 324

Kurumumuz Üyesi Prof. Dr. Anıl Çeçen’nin  yazılı açıklaması :   

 

D Ü N Y A      O R D U S U     A C İ L E N      K U R U L M A L I D I R   

                                                                                                                                  

Soğuk savaş dönemi sonrasında gündeme gelen küreselleşme aşamasının da sona ermesiyle birlikte geleceğe dönük olarak hazırlanan ve zamanla bazı yönleriyle uygulama alanına getirilen yeni dünya düzeni her geçen gün daha fazla insanlığın önüne çıkarılmaktadır . Bu arada beklenmedik gelişmeler ortaya çıkmakta ve bütün devletler yeni girişimlerin etkisi altında kalırken, her devlet kendi ulusal çıkarlarını dikkate alarak işine gelen yeniliklere yakın durmakta ama var olan düzen ile ulusal çıkarlara ters düşen  kazanılmış hakları ortadan kaldıran  yeni girişimlere karşı çıkarak , hak ve özgürlükler savaşında her devlet birbirinden çok farklı bir yol izleyerek yoluna devam edebilmenin fırsatlarını yakalamaya ya da kullanmaya öncelik vermektedir . Bu doğrultuda var olan devletler düzeninin içinde yer alan devletler kendi konumlarını korumaya çaba gösterirken , kendi devletini kuramamış durumda bocalayan yeni alt kimliklerin eskisinden farklı bir dünya düzenine doğru örgütlenerek ,dünya haritasının çeşitli bölgelerinde kendi devletlerini kurabilmenin arayışları içine girdikleri  göze çarpmaktadır . İki dünya savaşı sonrasında yepyeni bir yüzyıla gelmiş olan dünya eskisinden çok farklı bir düzene doğru yönelirken harita üzerinde silinip giden eski devletler ile geleceğin dünyasında yeni roller oynayacak farklı devlet yapıları kendiliğinden gündeme gelmektedir. Uluslararası alanda ortaya çıkan her yeni değişiklik beraberinde devletlerin sınırlarını tartışma alanına getirerek, daha farklı  yeni bir dünyaya doğru yönelişi öne çıkarmaktadır .Var olan devletler kendi güvenlikleri için her yola yönelirken ,gerekli olan tüm önlemleri alarak ve  rekabet düzeninde bir güvence ortamına sırtını dayayarak ayakta kalmaya çaba göstermektedir .

Uluslararası alandaki her yenilik beraberinde çeşitli değişim ve dönüşümleri gündeme getirirken, her devlet ve insan toplumları arasında sürtüşme ve çekişmelere neden olabilecek olayları da siyasal açıdan gündeme getirmektedir . Savaşlar böylesine değişim süreçlerinin sonucunda ortaya çıkan patlamalar olarak siyasal tarihteki   yerlerini alırken ,dünya güvenliğinin korunabilmesi ve devletler arasında dayanışma aracılığı ile iyi ilişkileri geliştirmek üzere ülkelere güvenlik sağlayıcı  yönetim  önlemlerine de gereksinme duyulmaktadır . İnsanlık tarihi birbirini izleyen savaş senaryoları ile dolu olduğundan,her dönem için güvenlik arayışları devam etmiş ve gelinen son noktada gene eskisinden çok daha farklı biçimde güvenlik arayışları kendiliğinden dünya kamuoyu önünde gündeme gelmiştir . Yeni ve yakın çağların birbirini izlediği son beş yüz yıllık dönemde pozitif hukuk yapılanması ile bilimsel gelişmelerin getirdiği veriler üzerine ,bir uluslararası güvenlik ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır . Güvenlik arayışları  beraberinde silahlanma yarışını da öne çıkarırken, insan toplumları silahlanma tehlikesinin getirdiği  tehdit ve tehlikelerin de  karşısında kalmışlardır . Silahlanmanın yetersiz kaldığı durumlarda , güvenlik için gündeme getirilen girişimlerin sağladığı imkanlarla yetinilmek istenmiş ama sonraki yıllarda  çok hızlı biçimde yaşanan  yenilikler zinciri ,var olan güvenlik önlemlerini ve düzenlerin eskimesine yol açmıştır. Bu yüzden zamanla eskiyen güvenlik ortamlarının devre dışı kalmasına giden yol açılmıştır . Bu çerçevede dünya her zaman için güvenlik tehditleri ile dönemler yaşayarak bu günlere gelmiştir . Güvenlik önlemlerinin yeterli olduğu aşamalarda tehditlere karşı kamu düzenleri  ile koruma sağlanmıştır . Bu tür sonuçların alınabildiği durumlarda eski güvenlik düzenleri devam ederek bugünlere gelebilmiştir . Bu durumun aksi süreçlerin yaşandığı aşamalarda ise güvenlik sorunu öncelikli bir mesele olarak dünya gündeminin en önlerinde yer almıştır . Devletler kendi iç düzenleri için koruyucu ve önleyici tedbirler alarak diğer devlet yapılanmalarına karşı harekete geçerken,devletler düzeni içinde birbirlerine karşı yeni tehditler yaratabilecek gelişmelere  neden olmamaya çalışmaktadırlar . Var olan tehditler devam ederse ya da daha büyüyerek eski geniş bölgeleri ve halkları tehdit altına alırsa o zaman  eskisinden daha güçlü bir güvenlik örgütlenmesi en son bilimsel ve teknolojik verilerden yararlanılarak uygulama alanına getirilmektedir .

Hızlanan teknoloji yarışında  ve  birbirini izleyen bilimsel gelişmeler ve yenilikler aracılığı ile geçmişten gelen güvenlik yapılanmalarının giderek yetersizlik çıkmazına doğru sürüklenmekte olduğu kamuoyuna yansıyan bilgiler çerçevesinde giderek kesinlik kazandıkça ,yeni güvenlik düzeni arayışları birbirini izleyerek uluslararası alanda geçmişten gelen tüm buluşları ve bunlara dayalı olan düzenleri devre dışı bırakmaktadır . Bu nedenle kamusal alandaki yeni yapılanmalar kamu güvenliği açısından devreye girerek yeni yapılanmalar doğrultusunda da farklı örgütlenmeleri gün ışığına çıkarmaktadır . Savaşlar ya da benzeri sıcak çatışmalar  dünya barışını ortadan kaldırdığı gibi aynı zamanda  insan toplumları ya da  var olan devlet düzenlerini de değişime doğru zorlamaktadırlar . Böylesine bir süreç içinde de geleceğe yönelik olarak dünya barışını uzun süreli koruyabilmek mümkün olamamakta ve bu yüzden de savaşlar dünya gündeminde her zaman için öncelikli olarak yer alabilmektedirler  .Bu durum insanlığın barış düzeninin geçici olarak kalmasına yol açarken ,aynı zamanda bütün güvenlik  arayışlarını da geçersiz kılarak ,barış ortamlarının savaş platformlarına dönüşmesine giden süreci zorlamaktadır .Üzerinde yaşanılan dünyanın insan toplumlarından oluşan yapılanması dikkate alındığında , insanlık ile var olan dünya koşullarının karşı karşıya geldikleri bir ortam üzerinden bu gezegende bir kamusal düzen kurulabildiği anlaşılmaktadır . Geçmişten gelen düzen var olan  yeni koşullara uygun bir ortamda devam edip geliyorsa , o zaman eski kamu düzeni ile dünya güvenliği arasında uyum olduğu için geçmişten gelen kamu düzenlerinin yeterliliği doğrultusunda  güvenlik düzenleri yeterli görüldüğü için yeni bir güvenlik düzeni arayışına gerek yoktur . Ne var ki , eğer yeni koşullar eski güvenlik düzeni ile bağdaşmıyorsa ve yeni koşullar ile güvenlik düzeni arasında bir uyum sorunu çıkıyorsa ,o zaman böylesine bir uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için ya yeni koşullara göre yeni bir düzen kurulacak ya da var olan güvenlik düzenini sarsan yeni koşulların ortadan kaldırılması ya da önlenmesi gibi yeni bir tepkisel süreç gündeme gelerek , var olan  barış düzenini ortadan kaldırma doğrultusunda yeni baskılar yaratarak, sıcak çatışmalar üzerinden savaşa giden bir yolda barış ortamını yürürlükten kaldırabilecektir .

Barış ve savaş olguları zıt ve birbirini ortadan kaldıran misyonlara sahip bulunan kavramlardır .Bir ortamda ya barış vardır ya da savaş olabilir ama bu iki kavramın birbirinin yerine ya da  bütünleyici olarak diğeri ile birlikte var olması düşünülemez . Birbirinin zıttı ve karşıtı olarak günlük dilde kullanılan bu iki kavramın  aynı yerde yan yana olmaları düşünülemez .Binlerce yıllık dünya tarihine bakıldığı zaman yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılarak, beş ayrı kıta üzerinde yaşamını sürdürmekte olan insan topluluklarının yer değiştirmeleri ya da aralarında çekişme veya çatışma gibi sonu savaşla bitebilecek  sürtüşmelerin gündeme gelmesiyle barış ortamından savaş ortamına doğru bir geçiş söz konusu olabilmektedir . Güvenlik ortamı gerektiren barış dönemleri savaş ya da sosyal patlamaların öne çıktığı olumsuz durumlarda sona erebilir ya da ortadan kalkabilir.İşte böylesine bir gerçeklik çerçevesinde savaş ve barış karşıtlığının ele alınması gerekmektedir . Eline gücü geçiren ya da daha sonraki aşamalarda güç sahibi konumuna gelen devlet kurucuları  veya yöneticileri  ,kendi ülkelerinde tam anlamıyla güvenlik düzeni oluşturabilmek için ülke sınırları içerisindeki  savaş veya sıcak çatışma yaratabilecek alanları kendi hegemonyaları altına alabilirler . Bir devletin kendi ülkesini  yönetebilmesi açısından , ulusal sınırlar içerisinde yer alan bütün bölgelerin devlet yönetimi çatısı altında kontrol altına alınması ve bu doğrultuda da kamu yönetiminin genişletilerek ve de merkezi çizgide güçlendirilerek kamu güvenliği ile ilgili olarak oluşturulmuş düzenin  yeni koşullara uyum sağlayabilecek bir yeniden yapılanmaya gidilmesi ve barış düzeninin korunabilmesi açısından  öncelikli adımların atılması gerekmektedir . Savaş tehlikesi yaratabilecek  olumsuz olayların ya da gelişmelerin barış düzeninin korunabilmesi açısından öncelikle önlenmeleri gerektiği gibi , çatışma sürecini durduracak ve bu amaçla bir çok önleyici tedbiri devreye sokabilen ve  barış düzenini de güvence altına alabilecek barışçı politikalara da ,dünya düzeninin korunabilmesi için büyük gereksinmeler bulunmaktadır . Devlet yönetimleri savaş ve barış dengelerini sürekli izleyerek ,var olan barış düzenini oluşturan  koşulları öncelikle koruyarak  barış ortamının kurumlaşmasını sağlamak durumundadırlar .

Yirmi birinci yüzyılın derinliklerine doğru zaman ilerlerken ve dünya devletleri ile toplumları bu durumu dikkate alan bir yönde yeniden yapılanmanın yollarını ararken , güvenlik alanındaki arayış ve çabalar yetersiz kalmaktadır . Bu alanlardaki çalışmalar yeterli sonuçlar sağlayamazken , dünya haritası üzerinde var olan devletler yeni bir yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan dünya ortamında kendilerini eskisi gibi bir güvenlik ortamında hissedemedikleri ve bu yüzden de yeni ortaya çıkan koşulları ve sorunları karşılayabilecek derecede gereken donanıma sahip olamadıkları için her yönü ile bir güvenlik ortamı arayışı yeniden gündeme gelmiştir . Geçen yüzyıldan kalan dünya devletleri düzeninin   yirmi birinci yüzyılın başlarından itibaren küresel dünya güvenliği anlamında yeterli bir koruma sağlamadığı görülerek  ,eskisinden çok farklı bir yeni dünya düzeni oluşturulması amacıyla başta büyük devletler olmak üzere tüm dünya devletleri yeni bir yapılanma arayışı içinde hareket etmektedirler .Ne var ki ,her devlet kendisini  yeni oluşturmak istediği güvenlik örgütlenmesinin merkezine koyduğundan, her devletin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yapılanmaya öncelik verdiği anlaşılmakta ve bu   çerçevede her devletin oluşturmak istediği yeni güvenlik şemsiyesi diğer devletlerin önerdiği güvenlik düzenine uyum sağlayamadığı için , yeryüzü yirminci yüzyıldan yirmi birinci yüzyıla geçerken çok esaslı yepyeni bir durum ile karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır . Geçmişten gelen uluslararası örgütler bu aşamada yetersiz kalırken , yeni yeni gündeme getirilmeye çalışılan  küresel örgütlenme modellerinin de yeterli bir destek ya da katılım sağlayamadığı anlaşılmaktadır . Her devlet ya da toplum içinde bulundukları bölge,yer ve ortamlardaki değişikler karşısında kendi merkezi konumlarını koruyan yapılanmalara yöneldikleri için , yeni koşullar ya da alternatif güvenlik planlamaları doğrultusundaki  önerilere karşı çıkarak, ayakta kalabilmenin çabasını göstermek zorunda kalmaktadırlar . Her devlet kendi varlığının korunmasına öncelik verirken ,çeşitli devletlerin çatısı altına sığınmış olan insan toplumları da sahip oldukları kimlik ve yapılanmalar doğrultusunda kendi gelecek düzenlerini oluşturabilmenin arayışı içine girmektedirler .

Geçen yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan iki büyük dünya savaşının insanlığa öğrettiği biçimde yerleşik dünya haritası ve bunun üzerinde yer alan devletlerin uluslararası konumları  incelendiği zaman ,her ülkenin kendi konumuna göre bir jeopolitik  yapılanmaya sahip olduğu ve bu yüzden de her devletin geleceğin dünyası kurulurken var olan  konumunun  korunmasına öncelik vereceği , açıkça ortaya çıkmıştır .Yeni ortaya çıkan gelişmeler ve durumlar karşısında ,bu gibi yenilikler üzerinden tehdit unsurlarının daha da güçlenmesini önlemek  için bazan eski yapılanmaların yenilenerek güçlenmesine ,bazan da eskisinden tamamen farklı bir biçimde yeni koşullara uygun olabilecek  çok farklı yeni düzenlemelere doğru yönlenen çalışmalar, büyük devletler ve güç merkezleri üzerinden gündeme getirilerek var olan düzenlerin gereksinmeleri koruyabilecek  biçimde  geliştirilmesine çalışılmaktadır . Geçmiş asırlardan gelen temel dünya yapılanması  egemen güçler tarafından korunmaya çalışılırken ,eski büyük devletler ile ortaya çıkan yeni büyük devletler kendilerinin merkezinde yer alacakları ,bölgesel ya da küresel dünya yapılanmalarını gündeme  getirirken, eski dünya düzeninin çoktan geride kaldığını açıkça kanıtlamaktadırlar . Bugünün dünyasında geçmişten gelen batı merkezli hegemonya düzeninin korunmak istenmesi , yerkürenin doğusunda ,ortasında ,kuzey ve güney bölgelerinde meydana gelmiş olan yeni koşulları insanlığın önüne çıkarmaktadır . Beş büyük kıtadan oluşan yeryüzü yerleşimi açısından dünya haritasına bakıldığı zaman nüfusun sekiz milyara , devlet sayısının da ikiyüzlü rakamlara ulaştığı ve bu nedenle de eski dünya düzeninin bugünün gereksinmelerini karşılayabilmekten çok uzakta kaldığı anlaşılmaktadır . Kıtaların jeopolitik konumları ile devletlerin dünya haritası içindeki yerleri karşılaştırıldığı bir aşamada ,ortaya eski düzen ve yeni koşullar çatışmaları yüzünden ,çok ciddi bir çatışma ortamının çıkmış olduğu görülmüştür . İşte gelinen bu noktada bütün dünya, jeopolitik biliminin verilerini dikkate alarak hareket etmek durumunda kalmışdır . Şimdiye kadar dünya hegemonyası taşıyan imparatorluklar ya da büyük devletler kendi ulusal ve ülkesel çizgideki  jeopolitik stratejilerini ,merkeze koyarak  ve kabül  ettirerek uygulamışlardır .

Merkezi coğrafya devletleri kara hakimiyeti teorisini dikkate alırken , İngiltere gibi ada devletleri denizler hakimiyeti üzerinden güneş batmayan küresel bir imparatorluk yaratmışlardır . Avrupa kıtasının batı bölgesinde yer alan Atlantik okyanusuna  kıyıdar  olan batı Avrupa devletleri , beş yüzyıl denizler ve okyanuslar hegemonyasını kullanarak  ve dünya hegemonyasında işbirliği yaparak birlikte çalışmışlar ve batı hegemonyasını öne çıkarmışlardır . İkinci dünya savaşı sırasında uçak filoları arasındaki savaşı ABD kazanarak hava egemenliği teorisini geliştirerek  öne çıkarmıştır . Bugün gelinen noktada artık kara, deniz ve hava hegemonyası stratejilerinin devre dışı kaldığı aksine çok hızlı gelişen teknoloji sayesinde insanlığın uzaya açılması gündeme gelmiştir . Bu gerçeği dikkate alan büyük devletler başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği olmak üzere uzay komutanlıklarını kurarak , insanlığın geleceğinde yeni bir dönem olarak uzay jeopolitiğine  öncelik verildiği görülmüştür . Bilimsel alandaki devrimler , nanoteknoloji ve modern tıp alanındaki gelişmeler insan toplumlarının yaşam biçimini değiştirdiği dikkate alınırsa  ve yeni bilimsel alan gelişmelerinin etkisiyle insanlık için yeni bir uzay çağının gündemde olduğu ve insanlığın böylesine teknik bir yeni çağa yönelmesiyle birlikte artık karalar, denizler ve havalar stratejisi değil ama esas olarak uzaya açılım yapılarak   insanlığın tümüyle uzay çağına yöneldiğini göstermektedir . Böylesine bir adımın atılmasının arkasında var olan nedenlerin daha bütünüyle dünya kamuoyuna açıklanmadığı  bir aşamada , karalar, denizler ve hava sahaları üzerinden jeopolitik  üstünlük döneminin sona erdiği dikkate alınırsa , insanlığın geleceğinin yeni dönemde  uzay merkezli bir dönem olacağı ve dünyadaki hegemonya düzeninin artık uzay koşulları ve de verileri dikkate alınarak , yepyeni bir düzenlemeye gidileceği görülmektedir . Geçmişin  jeopolitik kitapları günümüzde eskirken , uzay merkezli yepyeni bir çağda hegemonya stratejileri ile  merkezi yapılanma modellerinin de  yavaş yavaş devreye girdiği anlaşılmaktadır . Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi uluslarüstü yapılanmalar, artık her şeyi uzay merkezli bir bakış açısıyla anlamaya ve değerlendirmeye çalışırken ,artık dünya merkezli bakış açılarının ve de jeopolitik yapılanmaların geride kaldığı iyice görülmektedir .

Eskiden dünya jeopolitiğine göre hareket eden güç merkezleri yeni dönemde artık uzay merkezli hareket edecekleri için uzayın sırlarının ve gökyüzünde saklı bulunan gerçeklerin dikkate alınarak hareket edilmesi gereken bir aşamaya insanlık  bugün gelmiştir . Üçüncü dünya savaşını dünya koşulları içinde gerçekleştirmek için  çabalayan Siyonizm ve emperyalizm  , ikinci dünya savaşı sonrasında yarım yüzyıllık bir mücadele yürütmelerine rağmen bir türlü istedikleri gibi bir Armegeddon senaryosu gerçekleştirememişlerdir . Devletler arası provakasyonlarla imparatorluklar arasında birinci dünya savaşını çıkartan güç merkezleri ,iki bin yıllık batı tarihi boyunca başarısız kalan Siyonist imparatorluk projesini gerçekleştirmek üzere ,ikinci bir dünya savaşını da Basel Kongresi kararları doğrultusunda gerçekleştirirken ,merkezi coğrafyada başta Türkiye’yi parçalayacak  bir üçüncü dünya savaşı senaryosunu elli yıllık zorlamalara rağmen gerçeklik alanına getirememişlerdir . Üçüncü dünya savaşını devletler ve onların orduları üzerinden orta dünya bölgesinde çıkartmaya çabalayan Siyonistler bu projede başarılı olamayınca, bu kez üçüncü dünya savaşı yerine bir biyolojik savaş senaryosunu devreye sokarak çeşitli laboratuvarlarda insan eli ile üretilmiş olan biyolojik savaş virüslerini uçakları kullanarak ,bütün dünya ülkelerine ve hava alanlarına yaygınlaştırarak sonuç elde etmeye çabalamışlardır . Üçüncü dünya savaşı önlenince Siyonist merkezler biyolojik savaş üzerinden sonuç almaya çalışmışlar ve bu çizgide de Dünya Sağlık Teşkilatı ile işbirliğine giderek sonuç elde etmeye çalışmışlardır . Uzayın sırlarıyla teknolojinin bilinmeyenleri dünya kamuoyunda tartışılmaya başlandığı bu aşamada , artık bütün devletlerin jeopolitik konumları  kara ve denizlerin ötesine geçmiş ve hava unsurunun yerini alan uzay merkezli bakış açısı gündeme getirilince geleceğin savaşlarının televizyon dizilerinde olduğu gibi yıldız savaşları teknolojisine dönüştürülerek ,insanlığın hedefleri doğrultusunda kullanılacağı askeri ve bilimsel çevreler tarafından dile getirilmektedir . Dünya bu aşamadan sonra artık uzayda var olan diğer yıldızlar ve gezegenler ile birlikte yer alacağı uzay haritaları ile güvenlik açılarından değerlendirilecektir .

İnsanlık bugün gelinen aşamada uzayın sırlarını , gökyüzünün yapısını ve özelliklerini tam olarak tanımadan uzaya açılmak zorunda kalmış görünmektedir . Karalar, denizler ve hava bölgeleri dikkate alınarak yapılan jeopolitik değerlendirmelerde eskiden daha fazla dayanak noktası olabilecek unsurlar bulunurken , bugün gökyüzünün verileri ile uzayın sırlarının  tam olarak bilinmediği bir yeni dönemde dünya ve insanlık yeni bir uzay jeopolitiği ile karşı karşıya kalmıştır . Eskiden ülkeler komşu devletler ya da harita üzerindeki yerleri açısından ele alınarak jeopolitik değerlendirmelere tabi tutulurlardı . Bugün gelinen noktada , ülkeler ve devletlerin devre dışı kaldığı bir ortamda dünyanın topyekün  bir uzay gezegeni konumuyla  ele alınarak  jeopolitik açıdan değerlendirilebilmesi ancak mümkün olabilmektedir .  İnsanlık önümüzdeki dönemde kendi ülkesinin ya da devletinin konumu ile değil , uzayda kendi yörüngesi çerçevesinde hareket eden  bir gezegenin varlığı ile ele alınacaktır . Bu aşamadan sonra dünyanın varlığının sonsuza kadar uzatılacağı yeni bir zaman dilimine girilmektedir . Artık ülke ve toplum varlıklarının tehlikeye düşmesi değil ama topluca bütün dünyanın  insanlık ve elimizde bulunan her şeyin birlikte düşünüleceği bir gezegenin geleceği ile uğraşmak ,dünyayı  şimdiye kadar yönetenlerin önümüzdeki dönemde esas uğraş alanları olacaktır . Devlet, ülke ve insan merkezli jeopolitik kuramların yeni koşullarda birlikte ele alınarak uzay üzerinden yeni bakış açılarının geliştirilmesi ve teknoloji ile birlikte bilim ve bilgi dünyasındaki yeni gelişmeler dikkate alınarak  hareket edilecektir .Uzay istasyonları ile başlayan ve bilimsel çalışmalar ile gelişmeler gösteren uzay çağı çalışmalarının ,öncelikle dünyanın içinde bulunduğu  koşullar içindeki  konum üzerinden  hareket edilerek ,bu konu ile ilgili tüm koşulların ve bilgilerin tek merkezde toplanabilmesiyle dünyanın uzay içindeki konumu ve hareket etme bilgilerinin en önde gelen bir biçimde belirlenebilmesiyle ,dünya ile uzay arasındaki ilişkilerin sırları çözülebilecektir .

Uzayın ne olduğu içinde ne kadar gezegen bulunduğu ,sonsuzluk boşluğu içinde ne gibi başka oluşumların yer aldığı ,bugünün koşullarında sahip olunan bilgi birikimlerinin  yeni değerlendirmeler  yapmak açısından yeterli olmadığı göz önünde tutulursa ,insanlık daha uzunca bir süre uzay oluşumunu somut koşullara dayanan araştırmalar ile kesin boyutlu  bilimsel araştırmalarla ortaya koyma şansını elde edemeyecektir .Konu sadece uzayın tanınması ya da bilinmesi olmanın ötesinde uzayda canlı varlıkların olup olmaması , bunların üzerinde yaşadıkları gezegenlerde ne gibi uygarlıklara sahip oldukları ve bunların insanlığın dünya üzerinde oluşturduğu uygarlık açısından ne ifade ettiği gibi sorunlar da dünyanın uzay açılımını ve yıldızlar dünyasındaki konumunu belirleyecek  ana konular olarak ortaya gelmektedir . Bu gibi konular ve sorunlar açısından ,insanlığın geleceği tümüyle uzayın getireceği  bilgilere dayanacağı için artık yeryüzü devletlerinin jeopolitik konumları belirlenirken  bunlar gündemde olmayacaktır. Öncelikle dünyanın uzayın içindeki konumunu   her yönden açıklığa kavuşturacak ve geleceğin getireceği yenilikler açısından elde edilecek  yeni bilgilerle dünyanın ne gibi değişik ortamlardan geçeceğini bilmeden, dünya ile ilgili gelecek açıklamaları kehanet olmaktan ileriye gidemeyecektir .Yıldızlar ya da gezegenler bilimi olarak tanımlanan astroloji bilimi sayesinde insanlık uzaydaki genel  durumu bilmekte ve yıldızların konumlarında meydana gelen değişikliklerden haberdar olarak geleceğe dönük açıklamalar ya da yorumlar yapabilmektedir .  Bu gibi açıklamalar hiçbir zaman bilimsel düzeyde kesinlik kazanamamış,gezegenler arasındaki gidiş ve gelişlerin ne anlama geldiği ve bu doğrultuda ne gibi gelişmeler ile insanlığın  karşı karşıya geleceği belirli bir uzmanlık kazanımı  çerçevesinde ele alınarak genel değerlendirme metotlarıyla insanlığın bilgisine sunulmaktadır . Ne var ki , özellikle son yüz yıldır insanlığın çeşitli uzay merkezleri aracılığıyla yaptıkları çalışmalar çok büyük oranda insanlığı yeni bilgilere kavuştururken ,uzay gerçeği içinde yerini almaya çalışan dünya öncelikle kendisini güvence altına alabilecek  önlemleri alabilme doğrultusunda eline geçen uzay ille bilgileri kullanmaya önem verecektir . İnsanlar üzerinde yaşadıkları dünya adlı gezegene sağlam basarak daha güvenli bir yaşam düzeni ardında koşarlarken ,önümüzdeki dönemde dünyaya sağlam basmak yetmeyecek  ve bu duruma ek olarak da uzay koşullarının durumları ve uygunlukları önceden bilinerek hareket edilecektir .

İnsanlık açısından her zaman için bir dünya devleti oluşumu idealize edilerek hedeflenmiştir . Dünyanın belirli bölgelerini eline geçiren siyasi güçler bulundukları ülke ya da bölgeyi kendileri için bir yeryüzü merkezi olarak belirledikten sonra ,o toprak parçasının etrafında yer alan diğer ülkeleri de bir araya getirerek bu dünya üzerinde kurulmuş olan diğer devletlerden çok daha geniş sınırlar  içinde ,mutlak egemen bir konumda bir dünya devleti oluşturabilmenin arayışı peşinde koşmaya başlarlar . İnsanlık tarihi incelendiği zaman her dönemde büyük devletler dünya haritasının  çeşitli bölgelerinde yer almışlar ve büyüklüğün doğal sınırlarına eriştikten sonra da tek bir kıta üzerinde kalmadan  diğer kıtalardaki bölgeleri de inşa ettikleri  dünya devletinin sınırları içine dahil etmeye çaba göstermişlerdir . Beş kıta üzerinde herhangi bir bölgede ortaya çıkan büyük devlet önce en büyük devlet olmaya çalışır ve daha sonra da bunu gerçekleştirdikten sonra da bütün dünyayı kendi kontrolu altına almasını sağlayacak olan dünya devleti yapılanmasına yönelerek , yeryüzünde var olan beş kıta ve tüm adaları da içine alacak bir yönde mutlak anlamda bir küresel hegemonya düzenini yeryüzü üzerinde gerçekleştirebilmenin arayışı  içine girmektedirler . Büyük devletler bu doğrultuda ilk adımlarını kendi içinde bulundukları  kıtayı ele geçirmek olarak atarlar ve daha sonra da kendilerini çevreleyen bütün kara parçalarını büyük devletin sınırları içine çekerek dünya devleti görünümünü elde edebilirler . Büyük devletten dünya devletine doğru giderken var olan devletler arasında aynı dönemde büyüklük kriterine gelmiş olan birden fazla devlet olabilir ve bunların her biri geleceğin dünya devleti olabilmek üzere karşısında rakip konumunda bulunan büyük devletleri savaşlara sürüklemek üzere işgal, saldırı ve  çeşitli komplolar gibi yollara giderek karşıt büyük devletler arasında bir dünya savaşına yol açabilmenin çabası içinde olabilirler . Dünya tarihi incelendiğinde tek bir büyük devletin olduğu dönemlerde devletler arasında hegemonya üstünlüğü aracılığı ile barış düzenleri kurulabilmektedir . İki büyük güç arasında dünya egemenliği kavgası başlayınca savaşlar kendiliğinden gündeme gelir ve sonunda bir büyük devlet savaşı kazanarak  küresel hegemonya düzenini kendi istediği biçimde kurarak ,bir güvenlik sistemi olarak dünya devleti yapılanmasına  gidebilir .

Dünya devleti oluşumu iki büyük süper gücün karşı karşıya gelmesi ve birbirini boğazlaması sonrasında galip gelen devletin bütün dünya karalarına ve denizlerine egemen olabildiği yeni yapılanmanın sonucunda tamamlanan bir olgudur . Süper güçler arasındaki çekişmeyi kazanan büyük devletin oluşturduğu dünya devleti ,egemen büyük devletin adı altında oluşturulan bir küresel  insiyatifin kullanılmasıyla  kurulabilmektedir . Ne var ki , böylesine dev bir yapılanmanın oluşumunda sadece kurucu insiyatif yeterli olamaz ,bu gücün aynı zamanda koruyucu bir insiyatif olarak da  devreye girmesi gerekmektedir . Bir büyük dünya devletinin tarih sahnesine çıkış sürecinde kuruculuk kadar koruyuculuk da vazgeçilemez önemde ortaya çıkan hareketliliktir . Bu nedenle ,dünya devleti kurmak üzere yola çıkan ve bu doğrultuda  ortaya bir eser ya da bir sonuç olarak dünya devleti yapılanması koyabilen büyük devletler, geçmişten gelen bir insiyatifin  dönemlik ortaya çıkışlarını öne çıkarırlarken , insanlığın karşısına getirmiş oldukları dünya devleti yapılanmasının kuruluşu sırasında sağlam temeller atmak ve bunlar üzerine her türlü sarsıntıya karşı direnebilerek ayakta kalabilecek bir yapıda  ve aynı zamanda her türlü tehdide karşı çıkabilecek bir iç güvenlik oluşumunun da tamamlanması zorunlu görünmektedir . Aksi takdirde yıllar geçtikçe ve devirler değiştikçe ortaya çıkan yeni gelişmeler aynı zaman da var olan devlet yapıları açısından da yıpratıcı olmakta ve bu nedenle de uzun mücadeleler sonucunda zorla gerçekleştirilmiş olan dünya devleti yapılanmaları bir süre sonra ortaya çıkan yeniliklerin estirdiği rüzgarlar karşısında direnemeyerek ,belirli bir yıpranma süreci sonucunda çökerek ya da dağılarak tarih sahnesinden çekilmek durumunda kalabilmektedirler . Böylesine olumsuz bir sonucun önceden engellenebilmesi için devleti kuran kurucu iradenin gereken tüm önlemleri alması kaçınılmaz anlamda gerekli bulunmaktadır . Dünya devletleri kuran tüm kurucu kadroların yarattıkları süper yapılanmaların uzun süre ayakta kalabilmesi için ,dünya devletinin kontrolu altında çok güçlü bir dünya ordusunun kurulması  kaçınılmaz bir gerçekliktir.

Ordular askerlik bilimi çerçevesinde ele alınarak incelenen toplumsal ve siyasal yapılanmalardır . Büyük   devletler varlıklarını büyük ordulara borçludurlar .Büyük devlet kurucuları aynı zamanda bu doğrultuda büyük orduların da kurucusu olmak  zorundadırlar . Dünya devletinin oluşturulması süreci içinde eğer bir dünya ordusu girişimi tamamlanamaz ise ,o zaman kurulmuş olan dünya ordusunun korunabilmesi ya da yeni devlet oluşumlarının savaşarak büyümelerinin önü açık bırakılmış olur ve buradan da yeni aday ülkeler büyüyerek yeni dünya devleti olmaya dönük bir hedefi tekrar siyasal gündeme getirebilirler . Tarih boyunca kurulmuş olan devletlerin tarihi incelendiği zaman her büyük devletin arkasında ya da önünde aynı zamanda bir de büyük ordunun bulunduğu görülmektedir . Büyük devletlere giden yolun büyük ordularla açıldığı tarih biliminin gözler önüne serdiği bir gerçekliktir .Ne var ki ,bugünün koşulları içinde konuya bakılırsa o zaman yeni yeni ortaya çıkan aday devletlerin büyük devlet ya da dünya devleti oluşumuna özne olması noktasında  aday olarak öne çıkması yüzünden ,her zaman için bir büyük dünya savaşı ile bütün dünyayı karşı karşıya getirmektedir . Bu nedenle ,savaş istemeyen ve de barıştan yana olan dünya güçlerinin var olan büyük devleti destekleyerek onun yanında yer almasını dünya barışı için isteyebilmektedirler . Tek büyük devlet hegemonyası barışı ikinci bir aday devlette savaşı gündeme getirmektedirler . Dünya devleti yapılanması tek bir büyük devletin çabaları ile gerçekleştirilemeyince ,o zaman da önde gelen büyük devletlerin bir araya gelerek devletler üstü bir statüde dünya devleti oluşumun  kurmaya çalıştıklarını tarih bilimi insanlığa göstermektedir .

Günümüzün süper gücü olarak Amerika Birleşik Devletleri bugün bir uzay kuvvetleri komutanlığı adı altında bir dünya ordusu kurmuştur . Bu uzay ordusu aslında uzaydan gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı dünyayı koruyacak bir dünya ordusu olarak anlaşılabilir . Şimdiye kadar kurulmuş olan dünya orduları yeryüzü üzerinde sınırlı kaldığından aslında büyük ordu olmaktan ileriye gidememişlerdir .Büyük ordu ile dünya ordusu arasındaki temel fark , uzayda bir gezegen olarak varlığını sürdüren dünyanın uzaydan gelebilecek her türlü tehdide karşı korunmasıdır . Daha önce uzay ordusu adı ile kurulmuş ordular uzay yerine yeryüzü üzerinde savaşarak   büyük ordu olabilmenin ötesine gidemediklerinden gerçek anlamda uzay ordusu ya da dünya ordusu olamamışlardır . Bugün gelinen noktada bir uzay ordusunun kurulması dünya devletleri açısından uzaysal tehlikeleri dikkate alan örgütlenmelerdir . ABD’nin  bir uzay ordusu kurmasından sonra ilk kez bir dünya ordusunun uzay boşluğuna karşı gündeme getirildiği görülmektedir . Bugün gelinen noktada insanlık için uzay çağı başlarken , insanoğlu bu dünyaya hapis olmaktan kurtulacak ve uzay savaşına yönelik  olarak kurulan uzay ordusu da insanlığın ve dünya gezegeninin güvenliği için  gerekirse, uzaydan gelebilecek tüm saldırılara karşı çıkarak dünya ve insanlık değerlerinin korunması için harekete geçecektir . Bugün gelinen noktada artık uzay güvenliği söz konusu olacağı için ,yeryüzü üzerinde çıkabilecek savaşlar artık ikinci planda kalmaktadır . Artık devletlerin birbirini tehdit etmesi değil ama uzaydan gelecek yansımaların dünya ve insanlığı tehdit etmesi ,öncelikli bir barış sorunu olarak gündeme girmiştir . Türkiye Cumhuriyetinin kurucu önderi Atatürk ”İstikbal göklerdedir “ sloganını kullanarak uzaya önem vermiş , Mu kıtası gerçekliği ile uğraşarak ve bağlantılarını araştırarak eski uygarlıklar üzerindeki  uzay etkilerini açıklığa kavuşturmaya çaba göstermiştir. Günümüzde var olan dünya devleti olarak ABD’nin kendisine bağlı askeri birlikleri yönlendirerek ,artık dünya savaşlarını değil ama yeni kurduğu uzay kuvvetleri aracılığı ile  bir dünya ordusu olarak dünya dışı ortamlara ve varlıklara karşı  ,dünyanın ve insanlığın korumasına yönelmesi gerekmektedir .Uzay ordularının kurulmasıyla birlikte ilk kez bir gerçek dünya ordusu dünya dışı varlıklar ve ortamların bulunduğu uzayın derinliklerinde çalışmalar yapması gerekirken , hala bir büyük devlet ordusunun gene eskisi gibi insanların üzerinde yaşadığı ülkelere saldırarak, masum halk kitlelerinin topluca katledilmesine giden insanlık dışı üçüncü dünya savaşı senaryolarına ,milyonlarca insanın  alet edilmesini gündeme getirilmesine ,bütün insanlığın karşı çıkarak üçüncü kez bir dünya savaşına izin verilmemesi gerekmektedir . ABD’nin uzay ordusu bugün dünya ordusu olarak insanlığı korumalıdır.