Ana SayfaArşivBasın DuyurularıAnayasa'ya Saygı (Çağrı 4)

Anayasa’ya Saygı (Çağrı 4)

TÜRK HUKUK KURUMU

Association des Juristes Turcs.Turkish Law Association. Der Verein des Turkischen Rechts

ANAYASAYA SAYGI (ÇAĞRI-4)

Siyasi iktidarın bugüne kadar torbadan çıkardığı hiçbir yasa, hazırladığı  “İç Güvenlik Paketi” adı verilen torba tasarısı kadar Anayasaya aykırı hükümleri içermemiştir.

26.12.2014 tarihindeki açıklamamızda da belirttiğimiz gibi tasarı, öncelikle Anayasanın başlangıç bölümünde belirtilen kuvvetler ayrılığı ilkesine, 2. maddesinde yer alan Hukuk Devleti ilkesine, 6. maddesinde belirtilen “hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” hükmüne aykırıdır. 13. maddede gösterilen temel hak ve özgürlüklerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebepler ve Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzenine ve ölçülülük ilkesine dayanılmadan sınırlanmasına çalışıldığı için, Anayasaya aykırıdır. “Yargı yetkisi 9. madde uyarınca Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” hükmünü yürütmeyi, yargı yerine soruşturma ve kovuşturma evresine kattığı ve yetkili kıldığı için Anayasaya aykırıdır.
    
Polisin silah kullanma yetkisinin, belirsiz bir biçimde genişletilmesi, basınçlı ve kimyasal boyalı su kullanılması, yaşam hakkını güvence altına alan Anayasanın 17. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (İHAS) 2. maddelerine aykırıdır.

Polisin şüphe duyduğu her durumda, yargı kararı hatta yetki verilen merciin yazılı emri olmaksızın kişileri ve araçlarını kapsamlı olarak araması, özel hayatın gizliliğini güvence altına alan Anayasanın 20. ve İHAS’nin 8. maddesine aykırıdır.

“Polise koruma altına alma” adı altında, Anayasada belirtilmeyen yeni bir özgürlükten yoksun bırakma yetkisi ile eylemin ve durumun niteliği yani kişisel suç algısına göre, olay yerinden uzaklaştırma yetkisinin tanınması Anayasanın 13, 19, 34 ve İHAS’ın 5 ve 11. maddelerine aykırıdır.
Kolluğa, istihbari dinleme yetkisinin genişletilerek verilmesi, haberleşme özgürlüğünü düzenleyen Anayasanın 22. ve İHAS’ın 8. maddesine aykırıdır.
    
Anayasaya aykırılık olarak sayılanlara, polise, müşteki ile mağdur ve tanık ifadelerini ikamet ettikleri yerlerde veya işyerlerinde ifade almak yetkisi tanımayı; jandarmanın belirli rütbelerinde bulunanların terfi ve atama işlemlerinin yürütmenin yetkisine verilmesini, valiye lüzumu halinde kolluk amir ve memurlarına suçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması için gereken acele tedbirlerin alınması hususunda emir verme yetkisinin tanınması eklenince güdülen amaç, açık biçimde ortaya çıkmaktadır.  Siyasi iktidar, terörle mücadele adı altında Genel Seçim öncesi ve çözüm süreci sonunda, olası eleştirileri ve gösterileri önlemek ve tasarladığı Başkancı sistemin alt yapısını oluşturmak çabasındadır. Tasarı yasalaşırsa artık hukuk devletinden söz edilemez. Kurulmak istenen polis devletidir.

     Türkiye bir polis devleti olmaya layık değildir ve Türk Milleti böyle bir rejimi kabul etmeyecektir.

     Siyasi iktidar olarak ülkenin yararına Türkiye Barolarının yükselen sağduyu çağrılarına kulak veriniz.

     Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 14.02.2015

Sabih Kanadoğlu      
Türk Hukuk Kurumu Başkanı